Poikkeukset sähköisen asioinnin pakollisuudesta

Poikkeustilanteissa haastehakemus voidaan toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona, jos sitä ei voida laatia sähköisen asioinnin järjestelmissä. Päätöksen siitä, onko sähköinen asiointi pakollista tietyssä tapauksessa, tekee aina tuomioistuin.

Poikkeustilanteet sähköisen asiointipalvelun ja Santra-järjestelmän käyttäjille:

1. Haastehakemus, joka koskee valuuttasaatavaa tai luottokorkovaatimusta, joka on sidottu kahden kuukauden euribor-korkoon.

2. Haastehakemus, jossa ei ole saatava- tai oikeudenkäyntikuluvaatimusta (esim. vaaditaan pelkästään häätöä).

Poikkeustilanne sähköisen asiointipalvelun käyttäjille:

1. Haastehakemus, jossa on useita kantajia.

Huomioitavaa sähköisen haastehakemuksen laatijalle:

Liiteasiakirjat

Jos haastehakemukseen on oheistettava lain tai käräjäoikeuden edellyttämä liiteasiakirja (esim. juokseva velkakirja), kantajalle ei lähtökohtaisesti voida asettaa velvollisuutta sähköiseen asiointiin. Sähköinen asiointi on näissä harvinaisissa tilanteissa kuitenkin suotavaa ja kantajan voi toimittaa liitteet erikseen käräjäoikeudelle sähköpostiviestin liitetiedostona tai postitse. Valtakirjan tai kaupparekisteriotteen oma-aloitteinen liittäminen ei lähtökohtaisesti ole peruste poiketa sähköisen asioinnin pakollisuudesta. Pienlainasopimusehtojen oheistaminen on tarpeen vain silloin, kun käräjäoikeus sitä edellyttää.

Yhdistelmäkanne

Yhdistelmäkanteella tarkoitetaan haastehakemusta, jolla on useita kantajia tai vastaajia. Samassa haastehakemuksessa voi olla esimerkiksi useita vastaajia ja eri saatavia, joista kaikki vastaajat eivät vastaa, tai useita vastaajia, joilla on kullakin erisuuruiset vastuut.

Yhdistelmäkanne ei lähtökohtaisesti muodosta poikkeusta sähköisen asioinnin pakollisuuteen. Vaatimukset voi laatia esim. seuraavasti: vastaaja A:n vaatimukset 1-5, vastaaja B:n vaatimukset 6-10 ja yhteisvastuulliset vaatimukset 11-15. Vaatimusten perusteet -kentässä voi yksilöidä, että vaatimukset 1-5 kohdistuvat vastaaja A:han, vaatimukset 6-10 vastaaja B:hen ja vaatimukset 11-15 yhteisvastuullisesti A ja B:n lisäksi myös C:hen.

Tekstikenttien enimmäismerkkimäärät

Haastehakemuksen tekstisisällön merkkimäärä saattaa nousta esim. yhdistelmäkanteen kohdalla suureksi. Laajatkin haastehakemukset, joissa on lukuisia vaatimuseriä, siirtyvät täydellisinä käräjäoikeuden tietojärjestelmään. Vaatimusten perusteet –kentän tekstisisällön enimmäismerkkimäärää ei kuitenkaan voi ylittää. Enimmäismerkkimäärä on Santrassa 32.700 ja sähköisessä asiointipalvelussa 20.000.

Kuntatiedon merkitseminen

Sähköiseen haastehakemukseen on välttämätöntä täyttää sekä tuomioistuintunnus että vastaajan kuntatieto. Haastehakemus välitetään tietojärjestelmässä oikeaan käräjäoikeuteen kuntatiedon perusteella. Kantajalla on velvollisuus selvittää vastaajan ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli tässä ei onnistuta, kuntatiedon voi merkitä esim. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään merkityn viimeisimmän kotipaikan perusteella. Jos vastaajan kuntakoodi puuttuu, hakemus tulee vireille käräjäoikeuteen, jonka tuomioistuintunnuksen hakija on antanut haastehakemuksessa.

 
Julkaistu 1.9.2019