Kirjallinen menettely

Yksinkertainen rikosasia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä asiakirjojen perusteella ilman pääkäsittelyä. Tämä edellyttää aina syytetyn suostumusta.

Kirjalliseen menettelyssä voidaan ratkaista tavallisimmat rikokset, joista ei voida tuomita yli kahden vuoden vankeusrangaistusta, kuten rattijuopumus, varkaus ja pahoinpitely. Edellytyksenä on, että syytetty tunnustaa syytteessä selostetun rikoksen ja suostuu asian ratkaisemiseen ilman pääkäsittelyä. Myös rikoksen uhrin eli asianomistajan on annettava suostumuksensa. Kirjallinen menettely ei ole mahdollinen, jos rikos on tehty alle 18-vuotiaana. Käräjäoikeus päättää kussakin tapauksessa, voidaanko asia ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta.

Esitutkinnan yhteydessä poliisi kysyy rikoksesta epäillyltä ja asianomistajalta, suostuvatko he mahdolliseen kirjalliseen menettelyyn. Syytettä laatiessaan syyttäjä harkitsee, onko pääkäsittely käräjäoikeudessa tarpeellinen, ja tekee siitä esityksensä haastehakemuksessa. Jos kirjallisen menettelyn edellytykset täyttyvät, käräjäoikeus tiedustelee haastamisen yhteydessä vielä uudelleen kirjallisesti, tunnustaako syytetty rikoksen ja suostuuko hän kirjalliseen menettelyyn. Vastausta pyydetään tätä varten laaditulla lomakkeella. Myös syyttäjä voi hoitaa haastamisen käräjäoikeuden puolesta. Syytetty voi myöhemmin peruuttaa suostumuksensa, ellei asiaa ole vielä ratkaistu. Syytetyllä on oikeus vastata kirjallisesti syytteeseen ja halutessaan antaa myös suullinen lausumansa käräjäoikeudelle. Näillä toimenpiteillä pyritään takaamaan se, ettei kenenkään oikeusturvaa loukata.

Kirjallisessa menettelyssä tuomari ratkaisee asian asiakirjojen perusteella ja ratkaisu annetaan ennalta ilmoitettuna päivänä käräjäoikeuden kansliassa. Samana päivänä se postitetaan syytetylle ja sellaiselle asianomistajalle, joka on esittänyt asiassa vaatimuksia. Ratkaisu sisältää myös ohjeet muutoksenhakua varten. Ratkaisu voi perustua vain sellaiseen kirjalliseen aineistoon, johon asianosaiset ovat vedonneet. Jos asiassa pitää kuulla todistajia tai muuten esitetään ristiriitaista todistelua, kirjallinen menettely ei ole mahdollinen vaan asia on vietävä pääkäsittelyyn.

Kirjallisen menettelyn perusteella voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään yhdeksän kuukauden ehdollinen tai ehdoton vankeusrangaistus. Myös yhdyskuntapalvelurangaistus on mahdollinen. On kuitenkin hyvin poikkeuksellista, että ilman pääkäsittelyä tuomitaan ainakaan yli kuuden kuukauden vankeusrangaistusta. Yli kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen voi kirjallisessa menettelyssä tuomita vain silloin, kun vastaajalle on varattu tilaisuus suullisen lausuman antamiseen.


 
Julkaistu 10.7.2019