Lähestymiskielto

Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta häneen yhteyttä.

Kuka voi hakea lähestymiskieltoa?

Lähestymiskieltoa voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai vakavasti häiritsemäksi. Rikoksen uhasta tai muusta vakavasta häirinnästä on esitettävä selvitystä, jonka perusteella uhan tai häirinnän on oltava ulkopuolisen henkilön havaittavissa. Tyypillisiä tapauksia, joissa lähestymiskieltoa voidaan käyttää, ovat väkivallan uhka tai entisen puolison tai asuinkumppanin vakava häirintä toistuvin yhteydenotoin tai vierailuyrityksin. Lähestymiskiellolla voidaan suojata myös esimerkiksi oikeudenkäynnin todistajaa.

Lähestymiskielto voidaan määrätä myös vakituisesti samassa asunnossa asuvien välille, jolloin kieltoon määrätyn henkilön on pysyttävä poissa yhteisestä asunnosta. Myös syyttäjä-, poliisi- ja sosiaaliviranomainen voi hakea kiellon määräämistä, jos uhattu henkilö ei itse uskalla sitä tehdä.

Miten lähestymiskieltoa haetaan?

Lähestymiskieltoa haetaan joko poliisilta tai suoraan käräjäoikeudelta, kirjallisesti tai suullisesti. Lomake on saatavissa oikeushallinnon sivuilta. Heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä päällystöön kuuluva poliisi tai syyttäjä. Päätös menee tällöin viipymättä käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Lähestymiskielto on voimassa käräjäoikeuden määräämän ajan, kuitenkin enintään yhden vuoden. Perheen sisäinen lähestymiskielto on voimassa enintään kolme kuukautta. Lähestymiskielto voidaan uudistaa. Lähestymiskiellon uudistamista voi pyytää ennen edellisen kiellon päättymistä.

Lähestymiskiellon hakemisesta peritään hakijalta oikeudenkäyntimaksu, ellei hakija ole oikeutettu oikeusapuun taloudellisista syistä. Maksua ei peritä, jos lähestymiskielto määrätään.


Lähestymiskieltoasian käsittely

Lähestymiskieltohakemus käsitellään käräjäoikeudessa kiireellisenä. Asia käsitellään rikosasian tavoin oikeuden istunnossa, johon osapuolet kutsutaan. Istunnossa käydään läpi asiassa esitetty selvitys sekä kuullaan molempia osapuolia ja todistajia.

Lähestymiskiellon rikkominen

Lähestymiskiellon rikkominen on rangaistavaa. Rangaistus on sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Kiellon rikkominen on virallisen syytteen alainen rikos, jonka syyttäjä vie oikeuteen.

Lisää tietoa lähestymiskiellosta ja väkivaltatilanteista on poliisin sivuilla.

 
Julkaistu 10.7.2019