Ansökningsärenden

De allra flesta av de ärenden som behandlas i tingsrätten är ansökningsärenden som gäller människornas dagliga liv. Dessa ärenden är av olika typ.

Det är frågan om att

  • anhängiggöra ett ärende genom ansökan,
  • få domstolens bekräftelse av en åtgärd eller
  • få någonting antecknat i ett offentligt register.

Ansökningsärenden avgörs i tingsrättens kansli utan egentligt sammanträde, om ingen motsätter sig ansökningen eller vid tingsrättens sammanträde, om parterna är oeniga.

Till ansökningsärendena hör bland annat skilsmässor, ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt, förordnande av intressebevakare, förordnande av skiftesman, konkurs och skuldsanering för privatpersoner.

Ärenden som gäller lagfart och inteckning överfördes till Lantmäteriverket den 1 januari 2010.

Registreringen av äktenskapsförord och fastställandet av erkännanden av faderskap har fr.o.m. den 1 mars 2003 överförts till magistraterna.

 
Publicerad 11.7.2019