Förmynderskapsärenden

Om en person inte längre förmår ta hand om sig själv och sina angelägenheter kan för honom förordnas en intressebevakare.


När ansöks om en intressebevakare

Om en person är så sjuk eller gammal att han eller hon inte längre förmår ta hand om sig själv och sina angelägenheter kan tingsrätten eller förmyndarmyndigheten förordna en intressebevakare, dvs. en person som sköter hans eller hennes angelägenheter.

Om man inte vet var en levande person vistas och hans ekonomiska angelägenheter måste skötas, ska tingsrätten för honom utse en intressebevakare som sköter hans egendom.

Om det finns risk för att en sjuk person försätter sig själv i ekonomiska svårigheter eller att han utnyttjas av andra, kan tingsrätten utöver intressebevakningen förordna att personen i fråga inte själv får göra till exempel stora inköp eller ingå beställningsavtal. Detta kallas begränsning av handlingsbehörigheten.

I extremfall kan tingsrätten omyndigförklara en person, som då helt förlorar rätten att sköta sina egna angelägenheter. Intressebevakaren sköter då alla den omyndiges angelägenheter.

Hur ansöker man om en intresebevakare

I ett ärende som gäller intressebevakning eller begränsning av handlingsbehörigheten är det skäl att först vända sig till förmyndarmyndigheten, dvs magistraten. Som förmyndarmyndighet för en gammal eller sjuk person verkar magistraten på hemorten.

Vem kan ansökä om förordnande av en intressebevakare

  • Magistraten
  • Den sjuka eller gamla personen själv
  • Den berörda personens förälder, make, barn eller någon annan närstående person

Vem kan vara intressebevakare

  • En nära anhörig eller annan närstående person till den sjuka eller gamla personen
  • Allmänna intressebevakare
  • En annan för uppgiften lämplig person.

Intressebevakningsfullmakt

Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du i förväg se till att dina angelägenheter sköts också om du senare förlorar förmågan att själv sköta dem t.ex. på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. 
Publicerad 11.7.2019