Avgörande

Domstolens avgörande är offentligt, om inte domstolen förordnar att det till en del ska hållas hemligt. Parterna har rätt att ta del av innehållet i också ett sådant avgörande som ska hållas hemligt.

Domstolen kan förordna att ett avgörande till behövliga delar ska hållas hemligt, om avgörandet innehåller uppgifter som ska hemlighållas enligt lag eller uppgifter som har hemlighållits genom domstolens sekretessförordnande eller uppgifter som har hemlighållits genom att muntlig förhandling har hållits utan att allmänheten har varit närvarande.

Domslutet och de tillämpade lagrummen kan inte förordnas att hållas hemliga utan de är alltid offentliga. Domstolen kan dock meddela ett sekretessförordnande i fråga om målsägandens identitet i ett brottmål, om brottmålet gäller omständigheter av synnerligen känslig natur i målsägandens privatliv. Exempel på detta är t.ex. till sexualbrott. Under vissa förutsättningar kan det förordnas att även en asylsökandes identitet ska hemlighållas.


 
Publicerad 11.7.2019