Muntlig förhandling

Det utgås från att den muntliga förhandlingen i domstolen är offentlig. Detta betyder att var och en har rätt att närvara vid den offentliga förhandlingen.

På begäran av den som har del i saken eller av andra särskilda skäl kan domstolen besluta att den muntliga förhandlingen i ett ärende helt eller till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande. Också i detta fall har parterna och deras biträden rätt att närvara vid förhandlingen.

I lagen ingår detaljerade bestämmelser om förutsättningarna för att en förhandling sker utan att allmänheten är närvarande. Detta kommer i fråga t.ex. vid rättegångar som gäller landsförräderibrott eller vid rättegångar där det läggs fram känsliga uppgifter om omständigheter som har samband med någons privatliv, hälsotillstånd eller handikapp eller med socialvård. Dessutom kan den muntliga förhandlingen i ett ärende ske utan att allmänheten är närvarande om det vid rättegången läggs fram en rättegångshandling som är sekretessbelagd, om en person som inte har fyllt 18 år står åtalad för ett brott eller om en person som inte har fyllt 15 år ska höras.

Domstolens ordförande kan tillåta fotografering och bandning samt annan bild- och ljudupptagning vid en offentlig muntlig förhandling. I praktiken fotografering tillåtas innan ärendets behandling inleds och vid avkunnandet av domstolens avgörande. Upptagning av hela rättegången kommer ytterst sällan i fråga i.


 
Publicerad 11.7.2019