Ingångssidan » Avgifter » Avgifter i domstolarna

Avgifter i domstolarna

Högsta domstolen

510 euro

Rättegångsavgifter tas inte ut, om den domstol hos vilken ändring söks i ett brottmål ändrar ett avgörande av en lägre domstol till förmån för ändringssökanden.

Vid sökande av ändring i ett mål eller ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är avgiften lika stor som i marknadsdomstolen och bestäms enligt samma principer som i den domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen

510 euro

Rättegångsavgifter tas inte ut, om högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

Vid sökande av ändring i ett mål eller ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är avgiften lika stor som i marknadsdomstolen och bestäms enligt samma principer som i den domstolen.

Hovrätterna

Ansökningsärende 260 euro

Brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 260 euro

Rättegångsavgifter tas inte ut, om den domstol hos vilken ändring söks i ett brottmål ändrar ett avgörande av en lägre domstol till förmån för ändringssökanden.

Annat mål 510 euro

Förvaltningsdomstolarna

260 euro

Rättegångsavgifter tas inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

Marknadsdomstolen

2050 euro

Om värdet av upphandlingen i ett ärende som gäller offentlig upphandling och som behandlas vid marknadsdomstolen är minst 1 miljon euro, är avgiften 4100 euro. Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är avgiften 6140 euro.

Rättegångsavgiften för en enskild är 510 euro.

Arbetsdomstolen

2050 euro

Rättegångsavgiften för en enskild är 510 euro.

Försäkringsdomstolen

510 euro

Rättegångsavgiften för en enskild är 260 euro.

Avgifter tas inte ut i besvärsärenden som gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen och som en enskild har inlett vid försäkringsdomstolen.

Rättegångsavgifter tas inte ut, om försäkringsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

Tingsrätterna

Rättegångsavgift

Brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 260 euro

Rättegångsavgifter tas inte ut, om domstolen meddelar besöksförbud.

Ingen avgift tas ut i brottmål där åklagaren har väckt åtal.

Tvistemål och jordrättsmål 510 euro

- genom dom efter medgivande eller avskrivits och där uppgifterna har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem 65 euro

- andra tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom eller genom dom efter medgivande eller avskrivits 86 euro

- mål eller ärenden enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som svaranden bestrider 260 euro

Ansökningsavgifter

I allmänhet 260 euro

Om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål.

I nedannämnda ansökningsärenden är avgifterna dock följande:

Äktenskapsskillnad

a) 200 euro

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål

c) fortsatt behandling efter betänketiden 100 euro

Medling i tvistemål

a) medling inleds inte 100 euro

b) medling inleds 260 euro

Konkurs

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 310 euro ut av sökanden om inte gäldenären försätts i konkurs

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 670 euro ut av konkursboet

c) i ett konkursärende som avslutas genom fasställande av utdelningsförteckningen tas ut 770 euro

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 310 euro;

avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning

e) för något annat ärende som bygger på konkurslagen och som behandlas särskilt på basis av ansökan tas av sökanden ut 310 euro;

avgiften tas dock inte ut för ett ärende som gäller beslut om att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförtekningens bestyrkande eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut såsom i ett tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde


Saneringsförfarande

a) ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 310 euro

b) ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 1020 euro

c) annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas särskilt på basis av ansökan 310 euro

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsaneringsärende, där den sökande är någon annan än gäldenären, 260 euro
 
Publicerad 31.12.2018