Tillstånd till fortsatt handläggning

När tingsrättens avgörande överklagas genom besvär behövs det tillstånd till fortsatt handläggning.

En svarande i ett brottmål som har dömts till strängare straff än fängelse i åtta månader behöver dock inte tillstånd till fortsatt handläggning, om besvären avser det brott som tillräknats honom eller henne eller straffet. När straffets stränghet bedöms beaktas inte böter eller andra straffrättsliga

påföljder som har dömts ut utöver fängelse.

Åklagaren eller målsäganden behöver inte tillstånd till fortsatt handläggning om svaranden i ett brottmål har dömts till strängare straff än fängelse i åtta månader och besvären avser det brott som tillräknats svaranden eller straffet.

Tillstånd till fortsatt handläggning ska meddelas, om

  • det finns anledning att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt,
  • det inte är möjligt att bedöma om tingsrättens domslut är riktigt utan att tillstånd till fortsatt handläggning meddelas,
  • det är viktigt att meddela tillstånd med tanke på lagens tillämpning i andra likadana mål, eller om
  • det finns andra vägande skäl till att meddela tillstånd.

Om tillstånd till fortsatt handläggning inte meddelas, står tingsrättens avgörande fast.


 
Publicerad 11.7.2019