Missnöjesanmälan

Den som överklagar beslutet ska först anmäla missnöje till tingsrätten inom en vecka efter avgörandet. Därefter ska han eller hon sända en besvärsskrift via tingsrätten till hovrätten senast 30 dagar efter avgörandet. Om anmälan om missnöje eller besvärsskriften inte inlämnas till tingsrätten inom den utsatta tiden vinner avgörandet laga kraft dvs. blir slutgiltigt. För missnöjesanmälan finns en blankett, men anmälan kan också göras utan blankett. Tingsrätten meddelar i varje avgörande hur ändring ska sökas.

Också ändringssökandens motpart kan överklaga tingsrättens avgörande, även om han eller hon inte anmäler missnöje (motbesvär). Tiden för motbesvär är två veckor från utgången av den egentliga besvärstiden. I tingsrättens besvärsundervisning ingår anvisningar om motbesvär.


 
Publicerad 11.7.2019