Jordrättsmål och jordrättsärenden

Jorddomstolarna behandlar tvister och besvär med anledning av fastighetsförrättningar. Till dessa ärenden hör besvär över klyvning, styckning och servitutsförrättningar enligt fastighetsbildningslagen samt förrättningar enligt inlösningslagen och lagen om enskilda vägar. Jorddomstolens förfarande liknar till en stor del tingsrätternas tvistemålsförfarande.

Jorddomstolsärendena behandlas vid tingsrätterna Egentliga Finlands tingsrätt, Egentliga Tavastlands tingsrätt, Lapplands tingsrätt, Norra Savolax tingsrätt, Södra Savolax tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Vanda tingsrätt, Österbottens tingsrätt och Östra Nylands tingsrätt. Jorddomstolen är en särskild avdelning inom tingsrätten. I jorddomstolen är en tingsdomare som specialiserat sig på dessa ärenden ordförande och dess övriga medlemmar är en jordrättsingenjör samt vid huvudförhandlingen två nämndemän. Jorddomstolens avgöranden överklagas i högsta domstolen.

 
Publicerad 11.7.2019