Vad betyder medling i domstol?


Tvistemål och ansökningsärenden kan tas upp till medling i tingsrätten. Medling är ett alternativ till rättegång och som medlare fungerar en domare vid den domstol som behandlar saken. Medlaren ska hjälpa parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Vid medling är det därmed inte fråga om strikt tillämpning av gällande lagbestämmelser utan målet att nå en lösning som tillfredsställer parterna och deras behov.

Medlaren kan med parternas samtycke anlita ett sakkunnigbiträde för att säkra behövlig expertis i den sak som medlingen gäller.

Medling är frivilligt och därför krävs det samtycke av alla parter i tvisten för att medling ska kunna inledas. Därtill förutsätts att saken är lämplig för medling och att medling är ändamålsenlig med hänsyn till parternas yrkanden. Beslutet om huruvida medling ska inledas fattas av domstolen.

Medling är en konfidentiell process, vilket innebär att medlaren inte berättar om medlingens innehåll för utomstående och speciellt inte för den domare som behandlar samma ärende senare vid rättegång. Det förs inget protokoll över medlingen och inte heller någon annan dokumentation över förfarandet görs upp.

 
Publicerad 9.7.2019