Brottmål

Vid en rättegång i brottmål utreds om den misstänkte har gjort sig skyldig till ett brott och besluts vilket straff den som befunnits skyldig ska få. Vanligen behandlas brottmålen vid tingsrättens sammanträde men enkla mål som svaranden erkänt kan också avgöras enligt en skriftlig process enbart på basis av dokumenten som gäller ärendet.

Som åtalad i brottmål i tingsrätten står den som anklagas för till exempel stöld, rattfylleri, misshandel eller någon annan straffbar gärning. I samband med ett brottmål behandlas ofta också brottsoffrets, dvs. målsägandens skadeståndskrav.

Parterna i ett brottmål är åklagaren, den åtalade dvs svaranden och offret dvs. målsäganden. I rättegången hörs ofta också vittnen.

Ett brottmål kan redan innan rättegången jämkas. Den som misstänks för brottet och offret kan komma överens om hur de skador som åsamkats genom brottet ska ersätta. Trots förlikningen kan behandlingen särskilt i fråga om allvarliga brott leda till rättegång.

En person som blivit offer för ett brott kan i vissa fall med stöd av lagen om brottsskador betalas ersättning för personskada, sakskada eller annan skada på egendom som uppkommit genom brott. Mer information på Statskontorets webbplats.

 
Publicerad 11.7.2019