Huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i ett brottmål pågår i de vanligaste typerna av mål högst några timmar. Behandlingen av omfattande och komplicerade mål kan kräva flera dagar.

Huvudförhandlingen framskrider i följande skeden:

1. Åklagaren framställer åtalet dvs. straffyrkandet och grunderna för det samt eventuella andra yrkanden. Åklagaren lägger också fram målsägandenas skadeståndsyrkanden, om han har åtagit sig att föra deras talan.

2. Målsäganden lägger fram sina skadeståndsyrkanden. Målsäganden har även rätt att förena sig med åklagarens straffyrkande eller yrka på annat straff. En målsägande kan också yrka på ersättning för rättegångskostnader.

3. Svaranden besvarar åklagarens och målsägandenas yrkanden. Svaranden meddelar om han anser yrkandena vara riktiga eller felaktiga.

4. Åklagaren ger sin uppfattning av vad som har hänt i saken och varför han har beslutat att lägga fram åtal enligt stämningsansökan (åklagarens presentation av målet). Målsäganden motiverar sina skadeståndsyrkanden och de belopp som yrkas. Svaranden tar ställning till åklagarens och målsägandenas åsikter.

5. Först går man igenom de skriftliga bevisen. Därefter hörs målsäganden, den åtalade och vittnena. Alla bevis som man vill åberopa ska genomgås vid huvudförhandlingen, eftersom tingsrätten inte får beakta bevis eller förhörsberättelser som antecknats i förundersökningsprotokollet.

6. I slutpläderingarna lägger parterna fram sina åsikter om huruvida åtalet har blivit bevisat. Åklagaren ger sin åsikt om vilket straff svaranden borde dömas till, om han befinns skyldig. Svaranden lägger fram sin egen åsikt om saken.

7. Tingsrätten ger sitt avgörande (avkunnar domen) muntligt direkt i sammanträdet eller senare skriftligt som kanslidom. Domen kan då avhämtas i kansliet eller den kan på begäran sändas till parterna, till exempel per e-post eller per post.

Brottmål kan behandlas i en sammansättning med en domare, en nämndemannasammansättning eller en sammansättning med tre domare.

Ibland kommer den åtalade som förordnats att personligen infinna sig i huvudförhandlingen inte till sammanträdet. I vissa fall kan huvudförhandlingen hållas också då och t.ex. vittnen kan höras. Målet kan ändå inte genast avgöras och ofta måste huvudförhandlingen helt ställas in. Den åtalade som uteblivit från huvudförhandlingen döms till böter för frånvaro och förordnas att bli hämtad till nästa sammanträde. Polisen sköter gripandet av honom.

Enkla mål kan behandlas även så att svaranden inte behöver vara närvarande i huvudförhandlingen. Då är det oftast fråga om mål där det inte behövs en särskild bevisning. I samband med stämningen meddelar tingsrätten om svaranden får utebli från huvudförhandlingen. Om svaranden inte infinner sig, redovisas för hans uppfattning i hans förundersökningsberättelse eller skriftliga svar. Annars sker huvudförhandlingen så som ovan har beskrivits.

Om en part inte är nöjd med tingsrättens dom, kan han söka ändring genom att överklaga den i hovrätten. Tingsrätten ger i samband med varje dom anvisningar om hur ändring ska sökas.


 
Publicerad 11.7.2019