Skriftligt förfarande i brottmål

Ett enkelt brottmål kan avgöras i tingsrätten på basis av ett skriftligt förfarande utan huvudförhandling. Detta förutsätter alltid den åtalades samtycke.

Med skriftligt förfarande kan man avgöra de vanligaste brotten såsom trafikfylleri, stöld och misshandel för vilka det inte kan dömas ett fängelsestraff som är längre än två år. En förutsättning är att den åtalade erkänner brottet som redovisas i åtalet och samtycker till att målet avgörs utan huvudförhandling. Också brottsoffret, dvs. målsäganden måste ge sitt samtycke. Ett skriftligt förfarande är inte möjligt om brottet har begåtts före fyllda 18 år. Tingsrätten beslutar i vart och ett fall om målet kan avgöras utan huvudförhandling.

I samband med förundersökningen frågan polisen av den som misstänks för brott och målsäganden om de samtycker till ett skriftligt förfarande. När åklagaren utarbetar ett åtal överväger han om huvudförhandlingen i tingsrätten är nödvändig och gör en framställning om den i stämningsansökan. Om det finns förutsättningar för ett skriftligt förfarande, frågar tingsrätten i samband med stämningen på nytt skriftligen om den åtalade erkänner brottet och om han samtycker till det skriftliga förfarandet. Svaret ges på en blankett som utarbetats för detta ändamål. Också åklagaren kan ha hand om stämningen på tingsrättens vägnar. Den åtalade kan senare återkalla sitt samtycke om målet inte ännu har avgjorts. Den åtalade har rätt att skriftligen besvara åtalet och om han så vill också ge ett muntligt uttalande till tingsrätten. Dessa åtgärder syftar till att garantera att ingens rättsskydd kränks.

I det skriftliga förfarandet avgör domaren målet på basis av dokumenten som gäller ärendet och beslutet ges på en på förhand bestämd dag i tingsrättens kansli. Samma dag postas det till den åtalade och sådan målsägande som har framställt yrkanden i målet. Avgörandet innehåller också anvisningar för sökande av ändring. Avgörandet kan bygga endast på sådant skriftligt material som parterna har åberopat. Om det i målet måste höras vittnen eller om det annars framförs motstridig bevisning, är det skriftliga förfarandet inte möjligt utan målet ska föras till huvudförhandlingen.

På basis av det skriftliga förfarandet kan dömas ett bötesstraff eller ett villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff högst på nio månader. Även samhällstjänst är möjlig. Det är ändå mycket exceptionellt att det utan huvudförhandling döms till ett fängelsestraff som åtminstone är över sex månader. Över sex månaders fängelsestraff kan i det skriftliga förfarandet dömas bara när svaranden har reserverats möjlighet att ge ett muntligt uttalande.


 
Publicerad 11.7.2019