Besöksförbud

Besöksförbud innebär att för att skydda någons liv, hälsa, frihet eller frid kan en annan person förbjudas att ta kontakt med honom eller henne.

Vem kan begära besöksförbud?

Besöksförbud kan begäras av vem som helst som med fog känner sig hotad eller allvarligt trakasserad av någon annan. Den som hotas på ett brottsligt sätt eller som känner sig allvarligt trakasserad måste lägga fram utredning om detta på basis av vilken hotet eller trakasserierna måste kunna observeras av en utomstående person. Typiska fall där besöksförbud kan användas är vid hot om våld, eller att en tidigare make eller sambo allvarligt stör genom att upprepade gånger ta kontakt eller försöka göra besök. Genom besöksförbud kan man också skydda till exempel rättegångsvittnen.

Besöksförbud kan också meddelas mellan personer som stadigvarande bor i en gemensam bostad. Då ska den som har meddelats besöksförbud hålla sig borta från den gemensamma bostaden. Också åklagar-, polis- och socialmyndigheterna kan begära att besöksförbud meddelas, om den hotade personen inte själv vågar göra det.

Hur begär man besöksförbud?

Besöksförbud begärs antingen av polisen eller direkt av tingsrätten, skriftligt eller muntligt. En blankett finns på justitieförvaltningens webbplats. Ett tillfälligt besöksförbud som träder i kraft genast kan meddelas av polisbefäl eller åklagare. Beslutet går då utan dröjsmål till tingsrätten för prövning.

Besöksförbudet är i kraft den tid som tingsrätten fastställer, dock högst ett år. Ett familjeinternt besöksförbud är i kraft högst tre månader. Besöksförbudet kan förlängas. En förlängning av besöksförbudet kan begäras innan det tidigare besöksförbudet upphör.

För begäran om besöksförbud tas ut en rättegångsavgift om inte den som lämnar in begäran av ekonomiska skäl har rätt till rättshjälp. Avgift tas dock inte ut, om domstolen meddelar besöksförbud.

Behandlingen av ärenden som gäller besöksförbud

En begäran om besöksförbud behandlas i tingsrätten som ett brådskande ärende. Ärendet behandlas på samma sätt som ett brottmål vid tingsrättens sammanträde till vilken parterna kallas. I sammanträdet går man igenom den utredning som lagts fram i saken och hör båda parterna samt vittnen.

Brott mot besöksförbud

Att bryta mot ett besöksförbud är straffbart. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Brott mot förbudet är ett brott som faller under allmänt åtal, och det förs till domstol av åklagaren.

Ytterligare information om besöksförbud och våldssituationer finns på polisens webbplats.


 
Publicerad 11.7.2019