Unga förbrytare

Med en ung förbrytare avses en person som när brottet begicks är 15–20 år.

När en ung förbrytare gör sig skyldig till ett brott, för vilket fängelsestraff kan dömas ut, strävar man efter att göra en utredning om förbrytarens personliga omständigheter. När ett villkorligt fängelsestraff döms ut, ska tingsrätten ta ställning till om den unga förbrytaren ska placeras under övervakning.


Förbrytare under 15 år

Om förbrytaren är under 15 år behandlas målet inte i domstol och inget straff döms ut. Det görs en barnskyddsanmälan om en förbrytare som är under 15 år. Hans eller hennes brott och övriga situation behandlas tillsammans med socialmyndigheterna. Även en förbrytare som är under 15 år måste ersätta den skada han eller hon förorsakat med sitt brott.


15–17-åriga förbrytare

När straff döms ut för en 15–17-årig person som begått ett brott, följer man regeln att straffet ska vara högst ¾ av vad som skulle dömas ut om gärningsmannen var myndig. Personer under 18 år döms i allmänhet inte till ovillkorliga fängelsestraff. De kan också beviljas straffeftergift, om domstolen anser att de tar lärdom även utan straff. Unga personers brottmål ska behandlas brådskande.


Ungdomsstraff

För ett brott som begåtts av en person under 18 år kan ungdomsstraff dömas ut. Ungdomsstraffet varar i 4–12 månader och syftet med ungdomsstraffet är speciellt att förebygga nya brott samt att främja gärningsmannens möjligheter att klara sig socialt.

Ungdomsstraffet avtjänas inte på ett straffanstalt, men den dömde står under övervakning under hela den tiden straffet varar. Ungdomsstraffet innefattar uppgifter och program som främjar den sociala funktionsförmågan och som den dömde fullföljer under övervakning samt stöd och handledning i samband med dessa. Ungdomsstraffet innefattar också övervakat oavlönat arbete och orientering i arbetslivet. Även användningen av droger övervakas. Om verkställigheten av ungdomsstraffet svarar Brottspåföljdsmyndigheten.

Om den dömde bryter mot föreskrifter om avtjänandet av ungdomsstraffet som har getts för honom eller begår nya brott, kan han dömas ut till ett annat straff, t.ex. ovillkorligt fängelsestraff.


En ung persons skadeståndsskyldighet

Skyldigheten att ersätta skador är inte beroende av om förbrytaren har dömts till straff. Gärningsmannen måste ersätta den skada som åsamkats genom brottet. Detta gäller även personer under 15 år. Skadeståndsskyldigheten kan dock jämkas, om förhållandena är sådana att det vore oskäligt att ålägga ett minderårigt barn full ersättningsskyldighet.


 
Publicerad 11.7.2019