Påföljder

Ett brottmål kan avslutas på två sätt.

Om det konstateras att svaranden inte har gjort sig skyldig till den gärning för vilken han åtalats, förkastas åtalet och svaranden har rätt att av statens medel få skälig ersättning för sina kostnader för rättegången.

Om svaranden konstateras ha gjort sig skyldig till ett brott döms han till någon av följande påföljder:

 • ordningsbot,
 • böter,
 • villkorligt fängelsestraff,
 • ungdomsstraff,
 • övervakningsstraff,
 • samhällstjänst,
 • ovillkorligt fängelsestraff,
 • kombinationsstraff,
 • brottsofferavgift,
 • körförbud,
 • näringsförbud,
 • förverkandepåföljd.

Det finns också en möjlighet att svaranden konstateras ha gjort sig skyldig till ett brott men inget straff döms ut. Så kan man förfara till exempel om brottet bedömt som en helhet måste anses ringa eller om brottet som begåtts av en person under 18 år skall anses ha berott på oförstånd eller tanklöshet.

Otillräkneliga personer döms aldrig till straff.

Ordningsbot föreläggs av en polisman, gränsbevaknings- eller tullman eller jakt- och fiskeövervakare.

Straffregistret är ett riksomfattande centralregister där främst uppgifter om dem som dömts till frihetsstraff införs. Till straffregistret inhämtas uppgifter, i det registreras och ur det lämnas uppgifter som behövs för bestämmande och verkställighet av straffrättsliga påföljder. Uppgifter kan också lämnas ut för att användas vid utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet eller personliga lämplighet. Ytterligare information om straffregistret finns på Rättsregistercentralens webbplats.

Ytterligare information om straff finns på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats.


 
Publicerad 11.7.2019