Ordningsbot

Ordningsbot är ett till beloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än böter och som föreskrivits som straff för vissa förseelser. Ordningsboten är 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 eller 200 euro. Om en person på samma gång gör sig skyldig till två eller flera förseelser, föreläggs ordningsboten enligt den strängaste ordningsboten förhöjt med 40 euro. Ordningsbot föreläggs av en polisman, gränsbevaknings- eller tullman eller jakt- och fiskeövervakare. Den som dömts till ordningsbot kan föra ärendet till en tingsrätt för prövning. En obetald ordningsbot kan inte omvandlas till fängelse.

Förseelse och beloppet av ordningsbot
Förseelser mot ordningslagen

 • Störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten 70 euro
 • Intagande av rusmedel på allmän plats eller i ett fordon i kollektivtrafik 40 euro
 • Försummelse av skyldigheten att förhindra en fara av en byggnad (snö som faller från taket m.m.) 100 euro
 • Förbjuden användning av ljus eller reklam eller olovligt avlägsnande av en kungörelse eller ett meddelande 70 euro
 • Att köpa eller erbjuda mot betalning av sexuella tjänster på allmän plats 100 euro
 • Att ha avföring eller urinera på allmän plats 40 euro
 • Att ordna en föreställning mot förbud på allmän plats 70 euro
 • Försummelse av att hålla synliga kontaktuppgifter som säkerställer tillträde till byggnaden 70 euro
 • Innehav av ämnen som lämpar sig för klottring på allmän plats utan godtagbart skäl 40 euro
 • Försummelse av hunddisciplin inom tätorter/platser som nämns i lagen 40 euro
 • Förbjuden ridning eller körning med hästfordon 40 euro
 • Litet innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan på allmän plats 70 euro


Andra förseelser

 • Liten nedskräpning 100 euro
 • Fiske utan att ha betalt fiskevårdsavgift 100 euro
 • Förtäring av alkoholdrycker i handelsrörelser m.m. 40 euro
 • Förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med förbud som har meddelats av polisen 40 euro
 • Innehav av alkoholdrycker såsom person som inte har fyllt 18 år 40 euro
 • Innehav av starka alkoholdrycker såsom person som fyllt 18 men inte 20 år 40 euro


Uppgifterna bygger på författningar som gällt sedan den 1 december 2016.

Närmare information om ordningsbot finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) och i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

 
Publicerad 2.6.2020