Ordningsbot

Ordningsbot är ett till beloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än böter och som föreskrivits som straff för vissa förseelser. Ordningsboten är 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 eller 200 euro. Om en person på samma gång gör sig skyldig till två eller flera förseelser, föreläggs ordningsboten enligt den strängaste ordningsboten förhöjt med 40 euro. Ordningsbot föreläggs av en polisman, gränsbevaknings- eller tullman eller jakt- och fiskeövervakare. Den som dömts till ordningsbot kan föra ärendet till en tingsrätt för prövning. En obetald ordningsbot kan inte omvandlas till fängelse.

Förseelse och beloppet av ordningsbot


Vägtrafik- och fordonsförseelser

 • Förseelser som gäller handlingar av ett motordrivet fordon 40 euro
 • Förseelse som gäller konstruktion, utrustning eller skick av ett motorfordon 70 euro
 • Underlåtelse av att använda bilbälte (gäller både föraren och passageraren) 70 euro
 • Förbrytelse mot hastighetsbegränsning på ett område med en hastighetsbegränsning om högst 60 km/h
  • fortkörning högst 15 km/h 170 euro
  • fortkörning mer än 15 km/h men högst 20 km/h 200 euro
 • Förbrytelse mot hastighetsbegränsning på ett område med en hastighetsbegränsning över 60 km/h
  • fortkörning högst 15 km/h 140 euro
  • fortkörning mer än 15 km/h men högst 20 km/h 200 euro
 • Mopedistens fortkörning högst 15 km/h 100 euro
 • Förseelser mot trafikregler eller trafikmärken
  • bilister och andra förare av motorfordon 100 euro
  • mopedister 70 euro
 • Störande och onödig körning av ett motordrivet fordon 70 euro
 • Användning av ett obesiktat eller oregistrerat fordon 70 euro
 • Förbrytelse mot bestämmelser om persontransport i fordon och placering av passagerare 100 euro
 • Förare av och passagerare i motorcykel, moped eller snöskoter
  • Underlåtelse av att använda hjälm (även passagerare över 15 år) 70 euro
  • Förseelse mot konstruktion, utrustning eller skick av en moped 40 euro
 • Cyklister eller andra förare av ett fordon utan motor
  • Vägtrafikförseelser 40 euro
 • Fotgängarens vägtrafikförseelser 20 euro


Förseelser i sjötrafik

 • Liten förbrytelse mot hastighetsbegränsning 120 euro
 • Förseelse mot trafikmärken eller vägvisare 70 euro
 • Framförande av en båt i strid med regionala förbud eller begränsningar 70 euro
 • Försummelse av skyldigheten att registrera en båt samt för användning av en båt som inte har registrerats eller försetts med registerbeteckning 70 euro
 • Försummelse att göra registrerings- eller ändringsanmälan eller anmälan om att farkosten förstörts, överlåtits eller tagits ur bruk 70 euro
 • Saknande handlingar av ett fartyg 40 euro
 • Saknande åror, paddel, ankare, tömningspump, släckare 70 euro


Förseelser mot ordningslagen

 • Störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten 70 euro
 • Intagande av rusmedel på allmän plats eller i ett fordon i kollektivtrafik 40 euro
 • Försummelse av skyldigheten att förhindra en fara av en byggnad (snö som faller från taket m.m.) 100 euro
 • Förbjuden användning av ljus eller reklam eller olovligt avlägsnande av en kungörelse eller ett meddelande 70 euro
 • Att köpa eller erbjuda mot betalning av sexuella tjänster på allmän plats 100 euro
 • Att ha avföring eller urinera på allmän plats 40 euro
 • Att ordna en föreställning mot förbud på allmän plats 70 euro
 • Försummelse av att hålla synliga kontaktuppgifter som säkerställer tillträde till byggnaden 70 euro
 • Innehav av ämnen som lämpar sig för klottring på allmän plats utan godtagbart skäl 40 euro
 • Försummelse av hunddisciplin inom tätorter/platser som nämns i lagen 40 euro
 • Förbjuden ridning eller körning med hästfordon 40 euro
 • Litet innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan på allmän plats 70 euro


Andra förseelser

 • Liten nedskräpning 100 euro
 • Fiske utan att ha betalt fiskevårdsavgift 100 euro
 • Förtäring av alkoholdrycker i handelsrörelser m.m. 40 euro
 • Förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med förbud som har meddelats av polisen 40 euro
 • Innehav av alkoholdrycker såsom person som inte har fyllt 18 år 40 euro
 • Innehav av starka alkoholdrycker såsom person som fyllt 18 men inte 20 år 40 euro


Uppgifterna bygger på författningar som gällt sedan den 1 december 2016.

Närmare information om ordningsbot finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) och i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

 
Publicerad 11.7.2019