Brottsofferavgift

Den som döms till straff för ett brott för vilket det kan dömas ut ett fängelsestraff är även skyldig att betala en brottsofferavgift. Lagen om brottsofferavgift trädde i kraft den 1 december 2016 och bestämmelserna tillämpas på brott som begås efter lagens ikraftträdande.

Brottsofferavgift tas ut av en myndig person som begått ett brott. Avgiften bestäms enligt brottets straffskala oberoende av om brottet har ett offer eller inte.

Även juridiska personer, det vill säga företag eller samfund, som dömts till samfundsbot är skyldiga att betala brottsofferavgift.

Brottsofferavgiften är

  • 40 euro om det föreskrivna strängaste straffet för brottet är fängelse i högst sex månader eller
  • 80 euro om det föreskrivna strängaste straffet för brottet är fängelse i mer än sex månader.

Brottsofferavgiften för juridiska personer är

  • 800 euro.

Brottsofferavgiften påförs i samband med behandlingen av brottmålet utan särskild prövning. I bötesförfarandet påförs avgiften av polisen i samband med bötesföreläggandet och av åklagaren i samband med strafföreläggandet. Om ärendet behandlas i domstol, påförs brottsofferavgiften i samband med att domstolen dömer ut straffet. Ändring i beslutet som gäller avgiften får sökas endast i samband med att man söker ändring i det egentliga straffet.


 
Publicerad 11.7.2019