Böter

Böter är lindrigast av de straff som tingsrätten dömer ut. Utöver tingsrätten kan böter föreläggas av en polisman eller åklagaren i bötesförfarande. I vissa vanliga brottmål är polisens bötesföreläggande det slutliga beslutet. I andra fall ska böter som förelagts i bötesförfarandet fastställas av åklagaren. Förutom polisen kan böter föreläggas även av en tullman eller gränsbevakningsman.

Böter döms ut i form av dagsböter (db). Ju mera klandervärd gärningen är, desto större blir antalet dagsböter. Det största antalet dagsböter lagen tillåter är 120 eller, om det är fråga om flera brott, 240 euro. Det föreskrivs inte om något allmänt minimiantal dagsböter i lagen, men för vissa brott har ett minimiantal bestämts.

Beloppet av en dagsbot är beroende av den dömdes inkomster. Dagsbotens belopp beräknas på nettoinkomsten. Nettoinkomsten är det belopp som återstår när man från inkomsten per månad avdrar skatter, obligatoriska försäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Från nettoinkomsten avdras 255 euro. Det återstående beloppet divideras med 60. Varje minderårigt barn minskar också dagsbotens belopp med 3 euro. Beloppet av den minsta dagsboten är 6 euro.

Exempel på hur dagsbotens belopp beräknas

Personens månadsinkomst är 1.500 euro. Efter skatt och andra avgifter återstår 1.000 euro i nettoinkomst.

Från detta belopp avdras 255 euro = 745 euro.

Dagsbotens belopp är 745 euro delat med 60 = 12 euro.

För två minderåriga barn avdras 2 x 3 euro = 6 euro.

Dagsbotens belopp blir 6 euro.

Om denna person för ett brott har dömts till 20 dagsböter, blir det totala bötesbeloppet 20 db x 6 euro = 120 euro.

Om böterna inte betalas frivilligt eller genom utmätning, kan tingsrätten omvandla böterna till fängelse varvid en dag i fängelset motsvarar tre dagsböter.

För vissa trafikförseelser förelägger polisen en till beloppet fast ordningsbot. En obetald ordningsbot kan inte omvandlas till fängelse.

 
Publicerad 11.7.2019