Kombinationsstraff

En återfallsförbrytare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott kan dömas till ett kombinationsstraff. Straffet kan dömas ut för ett brott som begåtts efter den 1 januari 2018.

Kombinationsstraffet består av en strafftid som avtjänas i fängelse en därpå följande övervakningstid på ett år.

Övervakningstiden börjar omedelbart efter att strafftiden i fängelse har avtjänats. Innehållet i övervakningen fastställs bland annat utifrån en individuell riskbedömning av fången. Den övervakades viktigaste skyldigheter är att stanna i bostaden på vissa tider, iaktta drogfrihet i situationer som hänför sig till övervakningstiden, delta i rehabilitering eller annan verksamhet och förbinda sig till elektronisk övervakning, t.ex. med hjälp av fotboja.

Vid grov överträdelse av skyldigheterna kan resten av övervakningstiden förvandlas till ovillkorligt fängelse. Den som avtjänar ett kombinationsstraff har inte möjlighet för villkorlig frigivning eller övervakad frihet på prov.


 
Publicerad 11.7.2019