Behandlingen av summariska tvistemål ändras 1.9.2019

Behandlingen centraliseras till nio tingsrätter och användningen av e-tjänster blir obligatorisk.

Summariska tvistemål och centraliseringen av målen till nio tingsrätter

Behandlingen av summariska tvistemål ska genom en lagändring som träder i kraft den 1 september 2019 centraliseras till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter. Bestämmelser om tingsrätternas domkretsar i dessa ärenden utfärdas genom statsrådets förordning.

Summariska tvistemål avser ärenden som ska avgöras genom skriftligt förfarande och kan inledas i tingsrätten genom en mindre omfattande stämningsansökan. En mindre omfattande stämningsansökan kan användas i ett ärende som gäller

  • fordringar på ett visst belopp (t.ex. hyresfordringar, telefon- och elräkningar)
  • återställande av besittning eller ett rubbat förhållande
  • vräkning.

Användningen av en mindre omfattande stämningsansökan förutsätter ett meddelande från käranden att han eller hon anser att saken är ostridig.

Summariska tvistemål behandlas inte längre i Södra Karelens, Södra Österbottens, Södra Savolax, Kajanalands, Egentliga Tavastlands och Satakuntas tingsrätter. Dessa tingsrätter slutbehandlar dock de ärenden som är anhängiga när lagändringen träder i kraft.

E-tjänster blir obligatoriska

I samband med reformen blir det obligatoriskt att använda justitieförvaltningens e-tjänst i summariska tvistemål för andra än fysiska personer som agerar i egen sak.

Stämningsansökan ska lämnas in till tingsrätten med hjälp av justitieförvaltningens e-tjänst eller ett informationssystem (Santra). Stämningsansökningar som lämnats in på något annat sätt kommer i normala fall att avvisas. I undantagsfall kan en stämnings-ansökan lämnas in i pappersform eller som bifogat dokument till e-post, om det inte är möjligt att använda e-tjänsterna.

Ytterligare information om undantagssituationer och e-tjänster.

Överföring av ett ärende som blir stridigt

Om ett ärende som har inletts med en mindre omfattande stämningsansökan blir stridigt, kan det inverka på vilken tingsrätt som behandlar ärendet i fortsättningen.

Om den tingsrätt som behandlat ärendet fram till dess inte är behörig på någon annan grund, överförs det stridiga ärendet till den behöriga tingsrätten för behandling. Om den svarande är en privatperson överförs ärendet till tingsrätten på hans eller hennes hemvist eller vanliga vistelseort.

I vissa situationer behöver ärendet dock inte överföras.

Tingsrätterna informerar för egen del om hur ändringarna påverkar verksamheten och behandlingen av ärenden.

Justitieministeriet informerar separat om reformen av räntetak för konsumentkrediter, som träder i kraft den 1 september 2019.

Ytterligare information:

Jyrki Määttä, projektchef, tfn 02956 49743, e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Frågor som gäller informationssystemen kan sändas till Rättsregistercentralen på adressen tuomas.ork(a)om.fi, som är en grupp-epostadress.

Länkar:

Lag om ändring av rättegångsbalken

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål

JM-pressmeddelande 16.6.2018

 
Publicerad 8.7.2019