Ansöknings- och tillsynsavgift

Rättegångsbiträdesnämnden tar ut en ansökningsavgift på 395 euro för behandlingen av en ansökan oberoende av om ansökan godkänns eller avslås.

Ett rättegångsbiträde med tillstånd ska dessutom betala en tillsynsavgift. Tillsynsavgift ska betalas för det år under vilket rättegångsbiträdet beviljas tillstånd, samt dessutom för varje kalenderår som inleds med ett gällande tillstånd. År 2019 uppgår tillsynsavgiften till 366 euro. Justitieministeriet justerar årligen storleken på tillsynsavgiften så att den motsvarar stegringen i levnadskostnadsindex. Rättegångsbiträdesnämnden betalar årligen 2/3 av de influtna tillsynsavgifterna till advokatföreningen, med vilka kostnaderna för tillsynsnämndens och tillsynsenhetens verksamhet täcks.

Ansökningsavgifter och tillsynsavgifter är direkt utsökbara. I regeringens proposition med förslag till lag om rättegångsbiträde med tillstånd (318/2010) konstateras att tillsynsavgiften ska betraktas som skatt i konstitutionellt hänseende. Av den anledningen ska det i 24 § 2 mom. i lagen om rättegångsbiträde med tillstånd också föreskrivas om tillsynsavgiftens storlek och grunderna för hur beloppet ändras. Enligt regeringens proposition ger regleringen inte rättegångsbiträdesnämnden prövningsrätt när det gäller påförandet av avgiften eller bedömningen av dess storlek.

Tillsynsavgifterna används för att finansiera tillsynen över rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsavgiften utgör således inte vederlag för en specificerad prestation, utan allmänt en betalning för att finansiera tillsynen över rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsavgiften ska betraktas som en avgift av skattenatur. Skyldigheten att betala avgiften uppstår i samband med att rättegångsbiträdet beviljas tillståndet. Huruvida rättegångsbiträdet som beviljats tillståndet har vidtagit rättsliga åtgärder efter att han eller hon har fått tillståndet saknar betydelse med tanke på betalningsskyldigheten.

 
Publicerad 4.1.2019