Klagomål som gäller rättegångsbiträden med tillstånd

Klagomål som gäller tjänster som ett rättegångsbiträde med tillstånd tillhandahåller kan även lämnas in till den oberoende tillsynsnämnden. Det skriftliga klagomålet ska lämnas in till tillsynsnämnden, inte till rättegångsbiträdesnämnden. Orsaken till klagomålet kan vara t.ex. att klienten är missnöjd med det sätt rättegångsbiträdet med tillstånd har skött sitt uppdrag.

Klagomål kan endast gälla sådana förfaranden som har ägt rum efter att advokaten beviljats tillstånd att vara verksam som biträde. Datumet då tillståndet beviljats kan kontrolleras i registret över rättegångsbiträden. Om det har gått en längre tid än fem år från de händelser som klagomålet gäller, kan ärendet lämnas utan prövning.

Syftet med behandlingen av ett tillsynsärende är att få klarhet i om rättegångsbiträdet med tillstånd i den uppgift som avses i klagomålet har handlat i enlighet med de yrkesetiska normer som är förpliktande för honom eller henne. Vid behandlingen är det inte möjligt att undersöka skadestånds- eller andra yrkanden som klaganden har gentemot rättegångsbiträdet med tillstånd, såsom straffanspråk, och inte heller arvodestvister. Andra anspråk än sådana som hänför sig till yrkesetiska klander ska avgöras vid allmän domstol.

Om ett rättegångsbiträde med tillstånd på grund av omständigheter som framkommit vid behandlingen av ett tillsynsärende konstateras ha handlat i strid med sina skyldigheter ska det bestämmas en disciplinär påföljd för honom eller henne. Påföljderna är anmärkning, varning, påförande av påföljdsavgift och återkallande av tillstånd.

Ett tillsynsärende inleds också när tillsynsnämnden tar emot en anmälan som justitiekanslern eller en domstol har gjort.

 
Publicerad 30.12.2014