Förutsättningarna för beviljande av tillstånd

1) Högre högskoleexamen i juridik

Sökanden ska ha avlagt i Finland annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller en motsvarande utländsk juridisk examen som har erkänts i Finland enligt vad som föreskrivs särskilt.

Sökande med utländsk juridisk examen bör beakta att en utländsk juridisk examen inte direkt uppfyller examenskravet, utan examen ska erkännas i Finland enligt gällande system. Bestämmelser om erkännande av examina finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) och i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986). Sökanden ska till ansökan foga ett beslut av Utbildningsstyrelsen över erkännande av yrkesbehörighet där det framgår att sökanden är behörig att sköta en tjänst eller ett uppdrag för vilken behörighetsvillkoret är juris kandidat- eller magisterexamen. Tillståndet kan inte beviljas enbart med stöd av ett beslut om tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför där högskolestudier som bedrivits utomlands jämställs med en högre högskoleexamen.

2) Tillräcklig förtrogenhet

För beviljande av tillstånd förutsätts utöver den examen som nämns ovan att personen är tillräckligt insatt i uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

Tillräckligt insatt är den som 1) har avlagt advokatexamen som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om advokater (496/1958), 2) har fullgjort domstolspraktik, 3) under minst ett år har arbetat som åklagare, eller 4) efter att ha avlagt en examen som avses i 1 mom. 1 punkten i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd under minst ett år har varit verksam i andra uppgifter som gör honom eller henne förtrogen med uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

3) Andra förutsättningar

Tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde kan endast beviljas en person som är redbar och inte uppenbart olämplig för uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

En person är inte redbar på det sätt som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd, om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom under de fem senaste åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

Har en person som en disciplinär påföljd uteslutits ur landets allmänna advokatförening som avses i 1 § 1 mom. i lagen om advokater eller avförts ur det EU-register som avses i 5 b § 1 mom. i den lagen och som förs av advokatföreningen, kan han eller hon inte beviljas tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd förrän tre år efter uteslutningen eller avförandet ur registret.

Den vars tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde har återkallats som en disciplinär påföljd kan inte beviljas ett nytt tillstånd förrän tre år förflutit från det att återkallandet av tillståndet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Det måste vara uppenbart att personen i fråga inte är lämplig som rättegångsombud och rättegångsbiträde för att ansökan om tillstånd ska kunna avslås på denna grund. Till exempel missbruksproblem eller mentala problem kan förhindra en ändamålsenlig skötsel av uppdraget. (Se RP 318/2010 rd, s. 28.) Andra sådana omständigheter kan vara överskuldsättning och domstolsbeslut om förbud att uppträda.

Tillstånd kan inte beviljas en person som har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet har begränsats.

 
Publicerad 20.12.2016