Skyldigheter och tillsyn

Tillsynen över rättegångsbiträden med tillstånd

Ett rättegångsbiträde med tillstånd står i sitt uppdrag som rättegångsombud och rättegångsbiträde under tillsyn av justitiekanslern, den tillsynsnämnd som avses i 6 a § 1 mom. i lagen om advokater och rättegångsbiträdesnämnden.

Tillsynsnämndens webbplats:

http://www.tillsynsnamnden.fi/sv/tillsynsnamnden

Skyldigheterna för rättegångsbiträden med tillstånd

Ett rättegångsbiträde med tillstånd ska redbart och samvetsgrant fullgöra de uppdrag som anförtrotts honom eller henne som rättegångsombud och rättegångsbiträde. Ett rättegångsbiträde med tillstånd som yrkesmässigt utför uppdrag som rättegångsombud och rättegångsbiträde ska teckna en tillräcklig ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada som i detta uppdrag förorsakas någon annan.

I dessa uppdrag gäller särskilt följande:

 • rättegångsbiträdet ska vara lojalt mot sin klient samt efter bästa förmåga tillvarata sin klients intressen och rättigheter,
 • rättegångsbiträdet ska vara oberoende av sådant yttre inflytande som kan inverka störande på hans eller hennes förmåga att fullt ut tillvarata sin klients intressen, samt bevara sitt oberoende i verksamheten,
 • rättegångsbiträdet ska vara ojävigt vid mottagandet och utförandet av ett uppdrag,
 • rättegångsbiträdet får inte utan lov röja en enskilds eller en familjs hemlighet eller yrkes- eller affärshemligheter som han eller hon har fått kännedom om i sitt uppdrag,
 • rättegångsbiträdet får inte utan lov röja andra uppgifter om klienten och dennes förhållanden än de som avses i föregående punkt och som han eller hon har fått kännedom om i sitt uppdrag,
 • rättegångsbiträdet ska utföra uppdragen med omsorg, noggrannhet och behövlig skyndsamhet utan att förorsaka onödiga kostnader,
 • rättegångsbiträdet är skyldigt att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens och följa rättsutvecklingen i synnerhet på de områden där han eller hon är verksam,
 • rättegångsbiträdet får inte ta emot ett uppdrag, om han eller hon inte har den yrkeskompetens som uppdraget kräver eller annars inte förmår sköta uppdraget på tillbörligt sätt,
 • rättegångsbiträdet ska hålla penningtillgångar och övriga tillgångar som hör till klienten åtskilda från sina egna tillgångar,
 • rättegångsbiträdet är skyldigt att inom skälig tid svara på begäran om kontakter som ställs i anslutning till uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde, om det inte på grund av tidigare svar eller andra liknande orsaker är uppenbart onödigt,
 • rättegångsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål meddela uppdragsgivaren om han eller hon inte vill åta sig ett erbjudet uppdrag,
 • rättegångsbiträdet ska skaffa sin klients godkännande för viktiga åtgärder som berör klientens rättigheter, om inte sakens brådskande natur eller andra vägande skäl förhindrar det,
 • rättegångsbiträdet får inte utan särskilda skäl vidta rättsliga åtgärder utan att informera motparten om sin klients anspråk och utan att ge motparten skälig betänketid och möjlighet att lösa tvisten genom förlikning,
 • rättegångsbiträdet får inte utan motpartens samtycke utanför avtalsförhandlingarna åberopa ett förlikningserbjudande som har framförts av motparten,
 • rättegångsbiträdet får inte otillbörligt utöva påtryckning på motparten,
 • rättegångsbiträdet får inte försöka påverka domstolen eller någon annan myndighet med osakliga medel eller rikta osaklig kritik mot domstolens eller någon annan myndighets arbete eller avgöranden,
 • rättegångsbiträdet får inte till domstolen eller någon annan myndighet ge uttalanden som han eller hon vet är osanna eller bestrida uttalanden som han eller hon vet är sanna,
 • rättegångsbiträdet får inte utöva otillbörlig påverkan på ett vittne,
 • rättegångsbiträdet får inte, om klientens motpart anlitar rättsligt biträde, utan särskilda skäl ta direkt kontakt med motparten utan att motpartens rättegångsombud eller rättegångsbiträde samtycker till det. 
Publicerad 31.8.2016