Domarutbildningsnämnden

Den oberoende domarutbildningsnämnden har till uppgift att planera och samordna utbildningen för domstolarnas rättskipningspersonal, från domstolspraktik till kompetensutveckling, i samarbete med justitieministeriet och domstolarna.

Domarutbildningsnämnden ordnar ansökningsförfarandet för assessorstjänster samt sköter det förberedande urvalet av assessorer i enlighet med domstolslagen. I det förberedande urvalet ingår ett första prov som nämnden fastställer och ordnar. Domarutbildningsnämnden ordnar också det centraliserade ansökningsförfarandet för domstolspraktik samt väljer och utnämner tingsnotarier. Dessutom beviljar nämnden den som genomgått utbildningsprogrammet för assessorer med godkänt resultat rätt att använda titeln domarutbildad samt tilldelar den som utfört domstolspraktik titeln vicehäradshövding.

Statsrådet tillsätter domarutbildningsnämnden för fem år i sänder. Av nämndens 10 ledamöter företräder sex domstolsväsendet. Det allmänna åklagarväsendet, advokatkåren, den juridiska forskningen och undervisningen samt justitieministeriet har en företrädare var. Förfarandet för nominering av nämndens ledamöter motsvarar i huvudsak nomineringsförfarandet för domarförslagsnämnden.

Den första domarutbildningsnämnden inledde sin verksamhet 1.1.2017 samtidigt som domstolslagen trädde i kraft. Nämndens första femårsperiod omfattar således tiden 1.1.2017 – 31.12.2021.

 
Publicerad 2.6.2020