Grunder för poängsättning 2018

Domarutbildningsnämnden sköter enligt domstolslagen ordnandet av det förberedande urvalet av assessorer. Nämnden har fastställt kriterierna för det förberedande urvalet som preciserar urvals- och nomineringsgrunderna i lagen. I det förberedande urvalet poängsätts sökandenas meriter på nedan beskrivet sätt. Som meriter som poängsätts beaktas studieframgång, arbetserfarenhet och annan kvalificering.

Studieframgång

Medeltal för betyg för obligatoriska ämnesstudier:

- 4,00 eller mer = 6 poäng

- 3,50–3,99 = 4 poäng

- 3,00–3,49 = 2 poäng

Avhandlingsbetyg

- L eller 10/10 = 6 poäng

- E eller 9/10 = 4 poäng

- M eller 8/10 = 2 poäng

Max poäng för studieframgång = 12 poäng (60 % av alla poäng).

Arbetserfarenhet

Arbetserfarenhet som beaktas är endast arbetserfarenhet efter avläggande av högre juridisk högskoleexamen inklusive auskultering. Utöver tre (3) års arbetserfarenhet som är behörighetsvillkor enligt 18 kap. 2 § i domstolslagen beaktas överstigande arbetserfarenhet på tre (3) år.

Poängsättning av arbetserfarenhet

När det gäller uppgifter som uttryckligen nämns i 18 kap. 2 § i domstolslagen, dvs. arbete som domare, föredragande eller beredare vid en domstol, som åklagare, advokat eller rättsbiträde ger en (1) poäng/år dvs. sammanlagt högst 6 poäng för sex års arbetserfarenhet.

Arbete i andra juristuppgifter ger en halv (½) poäng/år.

För deltidsarbete, där sökanden intygar att arbetstiden varit minst 50 % av den ordinarie arbetstiden, får sökanden hälften av poängen för motsvarande heltidsarbete.

Max poäng för arbetserfarenhet = sex (6) poäng (30 % av alla poäng).

Övrig kvalificering

Extra poäng för följande meriter (högst totalt två (2) poäng):

- juridisk påbyggnadsexamen: Jur.dr. en (1) poäng; jur. lic. en halv (½) poäng; LL.M en halv (½) poäng

- annan högre högskoleexamen som stöder arbete som domare: en halv (½) poäng

- betydande publikationsverksamhet: en halv (½) poäng

- utmärkta muntliga kunskaper i det andra inhemska språket (inte modersmålet): en halv (½) poäng

Max poäng för övrig kvalificering= två (2) poäng (10 % av alla poäng).

Domarutbildningsnämnden avger ett utlåtande till domstolarna om det förberedande urvalet. Domstolarna framställer sina nomineringsförslag efter att de intervjuat sökandena och bedömt deras lämplighet att arbeta som assessor. Vid lämplighetsbedömningen kan uppmärksamhet fästas till exempel vid sökandenas personliga egenskaper, visad särskild kompetens med tanke på arbete som assessor, visad tidigare kompetens i arbetsuppgifterna och en mångsidig arbetserfarenhet.

 
Publicerad 5.3.2019