Dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 13

1. Namn på register eller helhet av behandlingsåtgärder

Domarutbildningsnämndens diarium

Tjänsteansökningsförfarande för assessorer och förval av assessorer

Ansöknings- och urvalsförfarande för domstolspraktik

Beviljande av titel och tjänstebeteckningen domarutbildad

2. Personuppgiftsansvarig

Domarutbildningsnämnden

PB 150, 00171 HELSINGFORS

02956 43440

tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud

Sekreterare vid domarutbildningsnämnden

02956 43440

tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Bestämmelser om nämndens uppgifter finns i 21 kap. i domstolslagen (673/2016). Nämnden behandlar uppgifter i anslutning till tjänsteansökningar och ansökningsärenden (titlar, beteckningar) för att fullgöra de i 21 kap. föreskrivna uppgifterna. Nämnden har en diariedatabas som innehåller uppgifter om ärenden som nämnden behandlat och om inkomna ärenden.

4. Kategorier av registrerade och personuppgiftsgrupper i anslutning till dem

Registrerade är de som söker en tjänst eller ansöker om en titel. Om dem insamlas namn, födelsetid och kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer) och i samband med tjänsteansökningsprocesser uppgifter om de sökandes utbildning och studier, arbetserfarenhet och språkkunskaper.

5. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter

Personuppgifter i anslutning till tjänsteansökningar lämnas ut till hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och tingsrätterna. Personuppgifter i anslutning till tjänsteansökningar för assessorer (sökandens namn, sökandens prestation i förval) behandlas av det/de universitet som baserat på avtal producerar tjänsten för att utarbeta och kontrollera förvalsprovet för nämnden. Personuppgifter i anslutning till ansökningar om domstolspraktik (sökandens namn, sökandens ansökningsobjekt, sökandens merit-/totala poäng) behandlas av en aktör i IT-branschen som vid var tid är Valtoris avtalsleverantör. Personuppgifter kan lämnas ut när lagstiftningen, till exempel lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, förutsätter det.

6. Överföring av personuppgifter till tredje länder

Uppgifter ur registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Förvaringstider för uppgifter

Bestäms i arkivbildningsplanen.

8. Den registerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Om uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att få den information som nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den som vill ha de i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning nämnda uppgifterna om sig själv, ska framställa en begäran till den registeransvarige så att den registrerades identitet kan kontrolleras.

9. Rättelse och radering av uppgifter samt begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade i enlighet med artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den registrerade har inte rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas, eftersom behandlingen av uppgifterna är ett led i myndighetsutövning som enligt domstolslagen hör till domarutbildningsnämnden (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 17). Den registrerade har likaså rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, om det är frågan om någon av de frågor som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den registrerade kan anhängiggöra ett yrkande om rättande, radering eller begränsning med iakttagande av bestämmelserna om inledande av ärenden i förvaltningslagen (434/2003).

10. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (678/2016).

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 HELSINGFORS

Postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS

Telefonnummer: 029 56 66700

E-postadress: tietosuoja@om.fi

 
Publicerad 18.6.2018