Titeln domarutbildad

I enlighet med 18 kap. 6 § 2 mom. i domstolslagen kan den som genomgått utbildningsprogrammet för assessorer och avfattat slutarbetet eller avlagt slutprovet med godkänt resultat beviljas rätt att använda titeln domarutbildad. Domarutbildningsnämnden beviljar rätten på ansökan.

Ansökan om titeln

Domarutbildningsnämnden beviljar titeln domarutbildad utifrån en skriftlig ansökan efter att sökanden genomgått utbildningsprogrammet för assessorer och avfattat slutarbetet med godkänt resultat. Titeln kan inte ansökas innan sökanden tjänstgjort som assessor i minst tre år eller som assessor i minst två år och i andra domaruppgifter eller som föredragande vid högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen under den återstående tiden av sin mandattid.

Följande dokument ska fogas till ansökan:

- matrikelutdrag

- individuell studieplan (HOPS)

- utbildningskort ur HRM-systemet eller en annan tillförlitlig utredning över avläggandet av studier (inkl. fritt valbara studier)

- intyget av domstolen för ansökan om titeln domarutbildad.

Den domstol som utgör placeringsplatsen för assessorstjänsten ger intyget för ansökan om titeln domarutbildad.

Nämnden beviljar domarutbildad-titlar enligt sin mötestidtabell. En ansökan ska lämnas in jämte nödvändiga bilagor till nämnden senast två veckor före nämndens möte.

Ett intyg ges över titeln domarutbildad. Intyget sänds per post till den postadress som angetts i ansökan.

Ansökan eller bilagor till den returneras inte. Ursprungliga bifogade handlingar till ansökan kan dock på begäran av sökanden returneras.

Personuppgifter behandlas enligt domarutbildningsnämndens dataskyddsbeskrivning.

Ansökningsmodell

Nämnden har uppgjort en ansökningsmodell för ansökan om titeln domarutbildad.

Ansokningsmodell_titeln_domarutbildad (docx, 0.02 Mt)Sökanden kan om han eller hon så önskar göra en fritt formulerad ansökan.

 
Publicerad 2.6.2020