Domstolspraktik

Domstolspraktik

Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars avsikt är att ge insikt i rättskipningsuppgifter. Praktiksystemet omfattar arbetspraktik, utbildning och uppföljning. Till domstolspraktiken hör två sex månaders praktikperioder. Praktiken kan utföras helt och hållet vid en tingsrätt eller delvis vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol, varvid den första sexmånadersperioden ska utföras vid en tingsrätt och den andra kan utföras vid en hovrätt eller en förvaltningsdomstol.

Behörighetsvillkor och utnämningsgrunder

Domarutbildningsnämnden utnämner tingsnotarier (praktikanter) till en tingsrätt, en hovrätt och en förvaltningsdomstol för en viss tid som motsvarar praktikperioden.

Till tingsnotarie kan enligt 3 kap. 2 § i lagen om domstolspraktik den utnämnas som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som har de personliga egenskaper som behövs för rättskipningsuppgifter samt lämplighet för rättsliga avgöranden.

På behörighetsvillkoren avseende tingsnotariers språkkunskaper tillämpas vad som föreskrivs i 10 kap. 9 § i domstolslagen om behörighetsvillkor för domare. Vid tvåspråkiga tingsrätter kan det för att trygga de språkliga rättigheterna finnas tingsnotarietjänster där de som utnämns ska ha sådan språkkunskap som avses i 10 kap. 10 § 1 mom. i domstolslagen.

Ansökningsförfarande

Domarutbildningsnämnden genomför årligen ett riksomfattande centralt ansökningsförfarande för praktikplatser samt urval och utnämning av praktikanter.

Domarutbildningsnämnden utlyser praktikantplatserna en gång om året. Utlysningskungörelsen publiceras på bl.a. rekryteringskanalerna valtiolle.fi och te-tjanster.fi. Ansökan till domstolspraktik sker genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär på rekryteringskanalen valtiolle.fi eller genom att lämna in en ansökan riktad till domarutbildningsnämnden på annat sätt som nämns i utlysningskungörelsen.

Med samma ansökan går det att söka till flera olika praktikplatser. Uppge de sökta praktikplatserna i prioritetsordning i ansökan.

Kombinationspraktik

Domstolspraktiken kan genomföras antingen helt vid en tingsrätt eller delvis vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol. Vid det senare alternativet, s.k. kombinationspraktik, genomförs den första sexmånadersperioden vid en tingsrätt och den andra sexmånadersperioden i antingen en hovrätt eller en förvaltningsdomstol. För 2018 fanns det totalt 16 samlingspraktikplatser att söka. År 2018 kan kombinationspraktik genomföras vid Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Helsingfors, Hyvinge, Kajanalands, Lapplands, Norra Savolax, Södra Österbottens, Uleåborgs och Vanda tingsrätt. Antalet kombinationspraktikplatser är årligen begränsade och deras antal och placering år 2019 fastställs av justitieministeriet i slutet av ansöknings- och urvalsförfarandet. Av den anledningen ska en sökande som önskar bli antagen till kombinationspraktik ange sitt intresse för kombinationspraktik i avsedd punkt i ansökningsformuläret. Samtidigt ska sökanden ange om han eller hon söker till kombinationspraktik vid en hovrätt eller en förvaltningsrätt. Sökanden kan emellertid inte garanteras möjlighet till kombinationspraktik. En i ansökningsformuläret angiven önskan om att bli antagen till kombinationspraktik hindrar inte sökanden från att bli utvald till praktik som i sin helhet genomförs vid en tingsrätt om kombinationspraktik inte går att erbjuda.

Grunder för poängsättning av sökandens meriter

Vid valet av praktikanter iakttas behörighetsvillkoren i 3 § 2 mom. i lagen om domstolspraktik. I enlighet med lagens 7 § bedöms sökandenas lämplighet för rättsliga avgöranden utifrån studieframgångar, juridisk kompetens som påvisats genom studier eller på annat sätt samt utifrån arbetserfarenhet. Av denna anledning ges i urvalsförfarandet meritpoäng för studieframgång, arbetserfarenhet och annat påvisad juridisk kompetens. I fråga om studieframgång poängsätts medeltalen för betygen för obligatoriska ämnesstudier och betyget för JM-avhandlingen. Se vilka obligatoriska ämnesstudier som beaktas via länken i vänstra spalten på sidan. Se poängkriterierna för sökandenas meriter via länken i vänstra spalten på sidan.

Intervjuer

Sökandenas personliga egenskaper kan bedömas genom intervjuer. Domarutbildningsnämnden beslutar årligen om sökande ska intervjuas. År 2017 genomfördes intervjuerna av praktiska skäl huvudsakligen vid tingsrätterna. Till en eventuell intervju väljs de sökande som fått det högsta antalet meritpoäng så att antalet personer som intervjuas är ungefär det dubbla i förhållande till antalet tjänster som ska fyllas vid ansökningsobjektet.

Sökanden kallas till intervju till endast en tingsrätt. De som kallas till intervju väljs ut i en ordning som är baserad på sökandenas meritpoäng som getts på ovan beskrivet sätt. Intervjun utförs av en tingsrätt som ligger så högt som möjligt i sökandens prioritetsordning. Det poängantal som sökanden fått för intervjun läggs till sökandens meritpoäng och det uppkomna totala poängantalet avgör om sökanden väljs till praktik. Sökanden kan också väljas till en annan tingsrätt än den där han eller hon har intervjuats.

Urval och utnämning

Sökandena väljs till praktikplatserna i en ordning som är baserad på det totala poängantalet. Vid tilldelningen av praktikplatser beaktas den prioritetsordning sökandena satt för sina ansökningsobjekt så att sökanden väljs till ett ansökningsobjekt som ligger så högt som möjligt i hans eller hennes prioritetsordning. Sökanden väljs alltså till det ansökningsobjekt som är först i hans eller hennes prioritetsordning om hans eller hennes totala poängantal räcker till för det, och om det inte gör det, kommer han eller hon att väljas till sitt andra ansökningsobjekt osv. Om två eller flera sökande har lika många poäng tillämpas reglerna för jämna poäng. Reglerna för jämna poäng har beskrivits i grunderna för poängsättning av sökandenas meriter (länk i vänstra spalten på sidan).

Nekande av erbjuden praktikplats

Om en sökande som valts till en praktikplats nekar att ta emot en praktikplats som erbjuds honom eller henne i samband med det centrala tillsättande av tjänster som genomförs en gång om året, anses han eller hon ha återkallat sin ansökan inte bara i fråga om den erbjudna praktikplatsen, utan även i fråga om alla sina andra ansökningsobjekt. På grund av att ansökan återkallats kan sökanden inte väljas till någon praktikplats under den aktuella ansökningsomgången.

Reservplatslista

De sökande som har fått poäng för intervjun men som inte blir utvalda till praktik utifrån sitt totala poängantal placeras på en reservplatslista i en ordning som är baserad på deras totala poängantal. Om det under året öppnar sig en praktikplats till exempel till följd av att någon avbryter sin praktik, utnämner domarutbildningsnämnden en tingsnotarie för uppgiften i fråga utifrån reservplatslistan. När en sökande på reservplatslistan erbjuds en praktikplats har han eller hon möjlighet att neka den erbjudna platsen utan att hans eller hennes ansökan anses ha blivit återkallad i fråga om något annat än det ansökningsobjekt som han eller hon nekat att ta emot praktikplats till.

Reservplatslistan gäller tills den reservplatslista som gjorts upp under nästa ansökningsomgång har fastställts.

Domarförsäkran

Innan praktiken påbörjas ska tingsnotarien avge domarförsäkran i tingsrätten.

Vicehäradshövdingstitel

Domarutbildningsnämnden tilldelar på fritt formulerad skriftlig ansökan vicehäradshövdingstitel efter det att tingsnotarien deltagit i den utbildning som avses i lagen om domstolspraktik och slutfört alla de uppgifter som anförtrotts honom eller henne. Till ansökan ska bifogas ett intyg över slutförd praktik.

 
Publicerad 23.4.2019