Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

13.9.2019
Barnskydd – Ändring av platsen för vård utom hemmet – Hörande av barn – Hörande av delaktiga i ärendet – Utelämna hörandet – Tillämplig lag – Procedurfel
13.9.2019
Markanvändning och byggande – Undantag – Förenings besvärsrätt – Rätt att anföra besvärsgrunder
13.9.2019
Hälsoskydd – Boendehälsa – Sanitär olägenhet – Skyldighet att avhjälpa sanitär olägenhet – Buller – Bullermätning – Helhetsbedömning – Bostadslägenhet – Restaurangbuller – Musikbuller – Karaoke
12.9.2019
Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen
12.9.2019
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Fastställande av försörjningsförutsättningen – Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd – Familj som bor i gemensamt hushåll
 
Publicerad 10.2.2014