Domstolspraktik

Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars avsikt är att ge insikt i rättskipningen vid tingsrätter, hovrätter och förvaltningsdomstolar. Praktiksystemet omfattar arbetspraktik, utbildning och uppföljning av praktikarbetet. Tjänstebeteckningen för den som utför domstolspraktik är tingsnotarie.

Praktikperioden är ett år. Praktiken kan i sin helhet utföras i tingsrätten. Det andra alternativet är att tingsnotarien först tjänstgör sex månader vid en tingsrätt och sedan andra sex månader vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol. Vid hovrätten och förvaltningsdomstolen arbetar tingsnotarie som föredragande.

Ansökan till domstolspraktik

Domarutbildningsnämnden ledigförklarar praktikplatserna en gång om året. Ansökan till domstolspraktik görs genom en ansökan till domarutbildningsnämnden. Det är möjligt att söka flera praktikplatser i samma ansökan. I ansökan ska de ansökta praktikplatserna nämnas i prioritetsordning.

Behörighetsvillkor och urvalskriterier

Till tingsnotarie kan den utnämnas som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som har de personliga egenskaper som behövs för rättskipningsuppgifter samt lämplighet för rättsliga avgöranden.

Sökandens lämplighet för rättsliga avgöranden bedöms utifrån studieframgångar, juridisk kompetens som påvisats genom studier eller på annat sätt samt arbetserfarenhet. Sökandens personliga egenskaper kan bedömas genom intervjuer.

Obligatoriska ämnesstudier för examensbevis vid olika juridiska utbiildningsenheter (pdf, 0.01 Mt)

Domarförsäkran

Innan praktiken inleds ska tingsnotarier avge en domarförsäkran i tingsrätten.

Vicehäradshövdingstitel

Domarutbildningsnämnden tilldelar titeln vicehäradshövding på skriftlig ansökan efter det att tingsnotarien har deltagit i den utbildning som avses i lagen om domstolspraktik och slutfört alla de uppgifter som anförtrotts honom eller henne. Ansökan ska åtföljas av ett intyg över slutförd praktik.

 
Publicerad 10.1.2018