Tuomarinvalintalautakunnan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi

Tuomarinvalintalautakunnan hakijarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Tuomarinvalintalautakunta

PL 234, 00085 Tuomioistuinvirasto

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi

Tietosuojasta vastaava henkilö:

Tuomarinvalintalautakunnan sihteeri

puh. 02956 43408

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin on talletettu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi vaadittavat tiedot.

Tuomarinvalintalautakunnan tehtävä tuomioistuinlain 20 luvun 1 §:n mukaisesti on valmistella tuomarin viran täyttämistä. Hakijoiden henkilötietoja käsitellään tämän tehtävän täyttämiseksi.

4.Rekisteröityjen ryhmä ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Rekisteröityjen ryhmä on viranhakijat.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraaviin henkilötietoryhmiin:

Viranhakijoiden yksilöintitiedot:

Henkilön nimi, virkanimike, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, äidinkieli ja sukupuoli.

Viranhakijoita koskevia muita henkilötietoja:

Esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot sekä soveltuvuusarviointien tiedot.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa tai ulkoistaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Viranhakijoiden henkilötietoja (hakemusasiakirjat) luovutetaan oikeusministeriölle viran täyttömenettelyä varten.

Lisäksi hakemusasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL, 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1) asianomaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla. Poikkeuksena päällikköviran hakijoista laaditut soveltuvuusarvioinnit, jotka annetaan ainoastaan arvioinnin kohteelle.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.

7. Henkilötietojen säilytys

Arkistolaitoksen arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla antaman määräyksen 29.6.2001 mukaan tuomarinvalintalautakunta säilyttää pysyvästi henkilötietoja sisältävät hakemukset liitteineen, yhteenvetoluettelot ja yhdistelmät, tuomioistuinten lausunnot, pyydetyt asiantuntijalausunnot ja -selvitykset ja tuomarinvalintalautakunnan nimitysesityskirjeet. Päällikköviran hakijoista laadittuja soveltuvuusarviointeja säilytetään kaksi vuotta.

8. Tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimet

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Suojaustoimet perustuvat tietojärjestelmien ylläpitäjien Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) ja oikeusrekisterikeskuksen suojaustoimiin.

Tuomarinvalintalautakunnan tilat ovat fyysisesti suojatut ja niihin pääsee vain kulunvalvonnan kautta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Niiden henkilötietojen osalta, joihin rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen. Tällaisessa tilanteessa pyydetään olemaan yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tuomarinvalintalautakunnan hakijarekisteriin rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista, koska henkilötietojen käsittely perustuu tuomarinvalintalautakunnalle tuomioistuinlain mukaan kuuluvaan julkisen vallan käyttöön (tietosuoja-asetus 17 artikla).

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi

 
Julkaistu 20.1.2020