Ändringar i ärenden som behandlas vid tingsrätterna fr.o.m. 1.1.2019

Från ingången av 2019 ska domkretsindelningen i fråga om vissa ärendegrupper som koncentrerats till vissa tingsrätter ses över. Det nuvarande antalet tingsrätter som behandlar ärenden som gäller sjörätt, grupptalan, utsökningsbesvär, företagssanering och militära rättegångsärenden minskar.

Endast Ålands och Helsingfors tingsrätter är i fortsättningen sjörättsdomstolar. Ålands sjörättsdomstols domkrets består av landskapet Åland och Helsingfors sjörättdomstols domkrets består av övriga Finland. Sjörättsmål behandlas inte längre vid Egentliga Finlands, Södra Savolax, Uleåborgs eller Österbottens tingsrätter. Dessa tingsrätter slutbehandlar dock de ärenden som är anhängiga när lagändringen träder i kraft. I samband med lagändringen görs också några ändringar som gäller ordnandet av tingsrätternas verksamhet och rättegångsförfarandet.

Behandlingen av ärenden som gäller grupptalan centraliseras till Helsingfors tingsrätt vars domkrets i dessa ärenden består av hela landet. Ärenden som gäller grupptalan behandlas inte längre vid Egentliga Finlands, Norra Savolax, Uleåborgs eller Österbottens tingsrätter. Dessa tingsrätter slutbehandlar dock de ärenden som är anhängiga när lagändringen träder i kraft.

Behandlingen av utsökningsbesvär och företagssaneringsärenden centraliseras till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Uleåborgs, Västra Nylands, Österbottens och Ålands tingsrätter. Dessa ärenden behandlas inte längre vid Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Karelens, Satakunta, Södra Karelens 2(3) eller Vanda tingsrätter. Dessa tingsrätter slutbehandlar dock de ärenden som är anhängiga när lagändringen träder i kraft. Detta gäller också utsökningsbesvärsärenden som på grund av strukturreformen av tingsrätterna den 1 januari 2019 överförs från Vanda tingsrätt till Östra Nylands tingsrätt, även om Östra Nylands nya tingsrätt inte i fortsättningen behandlar denna ärendegrupp. Dessutom ska det observeras att dessa ärendegrupper på grund av strukturreformen överförs från Esbo tingsrätt till Västra Nylands nya tingsrätt. Om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering och utsökningsbesvär föreskrivs i statsrådets förordningar.

Behandlingen av militära rättegångsärenden centraliseras till Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Helsingfors, Kajanalands, Kymmenedalens, Lapplands, Satakunta och Västra Nylands tingsrätter. Dessa ärenden behandlas inte längre vid Birkalands, Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens eller Österbottens tingsrätter. Dessa tingsrätter slutbehandlar dock de ärenden som är anhängiga när lagändringen träder i kraft. Militära rättegångsärenden behandlas i regel vid den tingsrätt som är närmast förläggningsorten för truppavdelningen i fråga.

Nuläget när det gäller att centralisera jordrättsmål ändras inte i reformen. Vanda tingsrätt som behandlar jordrättsmål blir i samband med strukturreformen av tingsrätterna den 1 januari 2019 en del av Östra Nylands tingsrätt, och därför har fastighetsbildningslagen och förordningen om tingsrätternas domkretsar ändrats. I samband med lagändringen görs också några ändringar som gäller rättegångsförfarandet.

Behandlingen av summariska tvistemål ska fr.o.m. den 1 september 2019 centraliseras till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter. Mer information ges närmare ikraftträdandet av reformen.

Tingsrätterna informerar för egen del om hur ändringarna påverkar verksamheten och behandlingen av ärenden.

Ytterligare information:
Jyrki Määttä, projektchef, tfn 02956 49743 3(3)

Lag om ändring av sjölagen 862/2017 Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan 863/2017 Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken 864/2017 Lag om ändring av 67 § i lagen om företagssanering Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär 1023/2017 Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering 1024/2017 Lag om ändring av 1 § i militära rättegångslagen 866/2017 Lag om ändring av 241 a och 259 § i fastighetsbildningslagen Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
 
Publicerad 19.11.2018