Ansökan om tillstånd

När krävs tillstånd?

Lagen om rättegångsbiträden med tillstånd trädde i kraft den 1 januari 2013. Enligt lagen ska andra rättegångsombud och rättegångsbiträden än advokater och offentliga rättsbiträden ha ett tillstånd för att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde i de allmänna domstolarna. Vid förvaltningsdomstolarna krävs tillstånd i barnskyddsärenden.

Ett ombud eller ett biträde som avlagt juristexamen och som står i arbets- eller tjänsteförhållande till sakägaren behöver inte ett tillstånd. Inte heller en jurist som arbetar för en arbetsmarknadsorganisation behöver tillstånd för att sköta ärenden som gäller anställningsförhållanden. Ostridiga ansökningsärenden och fordringsmål samt jordrättsmål kan fortfarande skötas också av andra än jurister. Däremot ger nära släktskap inte längre direkt rätt att agera som ombud eller biträde i rätten.

Att ansöka om tillstånd

Ett tillstånd ska sökas skriftligen hos rättegångsbiträdesnämnden, som behandlar och avgör ansökan. Enligt 6 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd ska sökanden till sin ansökan foga den utredning som behövs för att avgöra den.

Nämnden rekommenderar att den vidstående blanketten som nämnden har utformat används vid ansökan om tillstånd. Blanketten ska fyllas i noggrant, så att sökanden inte behöver sända ytterligare utredningar eller komplettera ansökan senare. För att främja en smidig behandling av ansökningarna rekommenderas också att sökandena bekantar sig med informationen på ansökningsblanketten och på denna webbplats.

I ansökan ska sökandena bland annat uppge om de har dömts till straff för vissa typer av brott, intyga att uppgifterna är riktiga och att deras handlingsbehörighet inte har begränsats. Ansökan med bilagor kan sändas till rättegångsbiträdesnämnden per post eller e-post ­
(oikeudenkayntiavustajaltk(at)oikeus.fi).

Vid sändning av e-post ersätts beteckningen (at) med tecknet @.

 
Publicerad 17.7.2019