Assessorstjänster

Vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen kan det i utbildningssyfte finnas tjänster som assessor som tillsätts för viss tid. Man utnämns till en sådan tjänst för tre år. Domarutbildningsnämnden utlyser årligen de lediga assessorstjänsterna. I annonsen anges vid vilken domstol respektive tjänst är placerad.

Behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för assessorer

Den som utnämns till assessor ska uppfylla de allmänna behörighetsvillkoren för domare enligt 10 kap. 1 § i domstolslagen, enligt vilka det krävs annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Dessutom krävs minst tre års erfarenhet som domare, föredragande eller beredare vid en domstol, som åklagare, advokat eller rättsbiträde eller av någon annan sådan juridisk uppgift som kan anses ge färdigheter för domaruppgiften. En förutsättning är dessutom att den som utnämns till assessor med godkänt resultat har avlagt ett prov för påvisande av kunskaper om centrala bestämmelser och allmänna principer för tjänstgöring som domare.

På kraven på assessorers kunskaper i finska och svenska tillämpas 10 kap. 9 § i domstolslagen, och för den som utnämns till assessor vid Ålands förvaltningsdomstol bestämmelserna i Statsrådets förordning om de spåkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet, enligt vilka de som utnämns till domare ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom domstolens domkrets, vid enspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda det andra språket, samt vid tvåspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.

Ansökan

En assessorstjänst för viss tid söks genom en ansökan som riktas till domarutbildningsnämnden under den ansökningstid som anges i annonsen. Annonsen publicerats årligen i november på bland annat webbplatsen för lediga arbetsplatser hos staten (valtiolle.fi), rättsväsendets webbplats (oikeus.fi) och arbets- och näringstjänsternas webbplats Lediga jobb (te-palvelut.fi).

Provmaterial

Deltagande i provet förutsätter att man bekantat sig med provmaterialet. Provmaterialet publicerats årligen i januari.


För ytterligare upplysningar om assessoruppgiftens innehåll kontakta:

 • Helsingfors hovrätt: kanslichef Hanna Nikkilä, tfn 029 56 40600, hanna.nikkila(at)oikeus.fi
 • Åbo hovrätt: kanslichef för viss tid Nina Ovaska, tfn 029 56 41201, nina.ovaska(at)oikeus.fi
 • Rovaniemi hovrätt: kanslichef Hannu Gyldén, tfn 029 56 41820, hannu.gylden(at)oikeus.fi
 • Östra Finlands hovrätt: kanslichef Olli Hyvärinen, tfn 029 56 41430, olli.hyvarinen(at)oikeus.fi
 • Vasa hovrätt: adminstrativ notarie Tiina Holm, tfn 029 56 41662, tiina.holm(at)oikeus.fi
 • Ålands förvaltningsdomstol: lagman Kristina Fagerlund, tfn 029 56 50259, kristina.fagerlund(at)om.fi
 • Tavastehus förvaltningsdomstol: överdomare Ann-Mari Pitkäranta, tfn 029 56 42289, ann-mari.pitkaranta(at)oikeus.fi
 • Åbo förvaltningsdomstol: överdomare Ritva Isomoisio, tfn 029 56 42401, ritva.isomoisio(at)oikeus.fi
 • Norra Finlands förvaltningsdomstol: förvaltningsdomstolsdomare Riitta Arjas, tfn 029 56 42832, riitta.arjas(at)oikeus.fi
 • Vasa förvaltningsdomstol: förvaltningschef Elina Peltoniemi, tfn 029 56 42736, elina.peltoniemi(at)oikeus.fi
 • Marknadsdomstolen: överdomare Kimmo Mikkola, tfn 029 56 43322, kimmo.mikkola(at)oikeus.fi
 • Försäkringsdomstolen: kanslichef Paula Sorjonen , tfn 029 56 43251, paula.sorjonen(at)oikeus.fi

Vid sändning av e-post ersätts (at) med @.

 
Publicerad 5.3.2019