Domarförslagsnämnden

Den oberoende domarförslagsnämnden bereder utnämningen av domare och gör en motiverad framställning till statsrådet för föredragning av utnämningsärendet för republikens president.

Till domarförslagsnämndens behörighet hör att göra framställningar om tillsättandet av bland annat tjänsterna som president, hovrättslagman och hovrättsråd vid hovrätterna, tjänsterna som överdomare och förvaltningsrättsdomare vid förvaltningsdomstolarna samt tjänsterna som lagman och tingsdomare vid tingsrätterna. Även utnämningarna av specialdomstolarnas domare hör till domarförslagsnämndens behörighet. Högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens ledamöter utnämns dock på framställning av respektive domstol.

Domarförslagsnämnden tillsätts av statsrådet för fem år i sänder. De 12 ledamöterna av nämnden representerar domstolsväsendet, det allmänna åklagarväsendet, advokatkåren samt den juridiska forskningen och undervisningen. Högsta domstolen väljer en ordförande för nämnden och högsta förvaltningsdomstolen väljer en vice ordförande.

Den första domarförslagsnämnden tillsattes år 2000, när utnämningsförfarandet för domare reformerades. Domarförslagsnämnden är nu tillsatt för tiden 15.5.2015 - 14.5.2020.

 
Publicerad 2.6.2020