Anvisningar för sökande av en domartjänst

Ansökning

En domartjänst söks genom en skriftlig ansökan hos den domstol som ledigförklarat tjänsten. Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag eller nödvändiga betyg över avlagda examen och utredning om arbetserfarenhet. I ansökan ska även anges sökandens aktuella kontaktuppgifter som domarförslagsnämnden kan använda för att sända begäran om yttrande och andra handlingar. Om kontaktuppgifterna ändras efter att ansökan har lämnats in, ska domstolen som ledigförklarat tjänsten eller domarförslagsnämnden underrättas om ändringarna. Om sökanden har sökt flera domartjänster samtidigt, är det bra att nämna detta i ansökan samt redogöra för tjänsternas företrädesordning.

En bra ansökan innehåller dessutom följande uppgifter:

Utbildning

  • Uppgift om när och vid vilken universitet den högre högskoleexamen i juridik som är behörighetsvillkor för tjänsten har avlagts och samma uppgifter om andra avlagda examen som är av betydelse för skötseln av tjänsten.
  • En redogörelse för sökandens språkkunskaper särskilt i fråga om de språk som är behörighetsvillkor för tjänsten.

Tidigare arbetserfarenhet

  • En redogörelse av nuvarande och andra betydande anställningsförhållanden efter avlagd juris magisterexamen samt beskrivning av de huvudsakliga juristuppgifterna som ingått i dessa.
  • I fråga om domstolserfarenhet en redogörelse för vilka slags ärenden sökanden haft hand om och eventuell övrig verksamhet inom domstolen (t.ex. som medlare i tvistemål, förtroendeuppdrag, interna vikariat osv.)
  • Sökanden ska också se till att matrikelutdraget innehåller personbeteckningen och att uppgifterna om anställningsförhållandena är korrekta.

Förtroendeuppdrag

  • En redogörelse för verksamhet inom jurist- eller domarorganisationer, som ledamot i ministeriearbetsgrupper eller andra motsvarande förtroendeuppdrag.

Bisysslor

- En redogörelse för bisysslor, utbildnings- eller undervisningsuppgifter samt vetenskapliga publikationer efter avlagd juris magisterexamen.

Övrig förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde

- I slutet av ansökan kan sökanden redogöra för sin övriga förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och sina särskilda kunskaper inom området.

Återtagande av ansökan

Sökanden som har fått en motsvarande tjänst vid samma ämbetsverk beaktas inte i beredningen av utnämningsframställningen.

I övriga fall (till exempel om en sökande har fått en tjänst vid ett annat ämbetsverk) ska sökanden själv skriftligen underrätta antingen den domstol som ledigförklarat tjänsten eller domarförslagsnämnden om att han eller hon återtar sin ansökan. Av underrättelsen ska framgå vilken tjänst återtagandet gäller.


 
Publicerad 25.7.2016