Domarförslagsnämndens dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artiklarna 13 och 14

1. Namn på register eller helhet av behandlingsåtgärder

Domarförslagsnämndens sökanderegister

2. Personuppgiftsansvarig

Domarförslagsnämnden

PB 234, 00171 Helsingfors

fax 02956 66021

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi

Dataskyddsombud:

Domarförslagsnämndens sekreterare

tfn 02956 43386

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi

3. Syftet med och rättslig grund för behandlingen

I registret lagras i enlighet med artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen de som krävs för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade rättigheter och skyldigheter.

Domarförslagsnämnden har i enlighet med 20 kap. 1 § i domstolslagen till uppgift att bereda tillsättning av domartjänster Sökandenas personuppgifter behandlas för uppfyllande av denna uppgift.

4. Kategori av registrerade och personuppgiftskategorier som hänför sig till dessa Kategori av registrerade utgörs av tjänstsökande.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande personuppgiftskategorier:

Tjänstsökandenas individualiseringsuppgifter:

Personens namn, tjänstebeteckning, födelsetid, personbeteckning, postadress, e-postadress, telefonnummer, medborgarskap, modersmål och kön.

Andra personuppgifter om sökandena:

Till exempel uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet, övriga uppgifter som sökanden inlämnat till stöd för sin ansökan, som matrikel/meritförteckning, skol- och studiebetyg, arbetsintyg, referenter som sökanden har uppgett, andra nödvändiga uppgifter som gäller villkoren för arbetsansökan och tillsättande av tjänsten samt uppgifter om bedömningar av lämplighet.

5. Mottagare eller kategorier av mottagare som av personuppgifterna

Uppgifter kan lämnas ut eller utkontrakteras enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver.

Tjänstsökandes personuppgifter (ansökningshandlingar) lämnas ut till justitieministeriet för tillsättande av tjänst.

Dessutom är ansökningshandlingarna sådana offentliga handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (OffL, 621/1999) och som läggs fram för påseende på begäran. Offentliga handlingar utlämnas på begäran enligt villkoren i 13 § och 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sekretessbelagda handlingar läggs fram för påseende och lämnas ut endast 1) med vederbörandes samtycke, 2) till vederbörande eller 3) med stöd av en lagstadgad rätt. Undantag utgörs av de lämplighetsbedömningar som uppgörs om sökande till chefstjänst. De lämnas ut endast till föremålet för bedömningen.

6. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till tredjeländer.

7. Förvaring av personuppgifter

Enligt den föreskrift som arkivverket utfärdat med stöd av 8 § i arkivlagen (831/1994) 29.6.2001 förvarar domarförslagsnämnden permanent ansökningar innehållande personuppgifter inklusive bilagor, sammanfattningsförteckningar och sammanställningar, domstolsutlåtanden, begärda expertutlåtanden och -utredningar och domarförslagsnämndens utnämningsframställningar. Lämplighetsbedömningar av sökande till chefstjänst förvaras i två år.

8. Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Åtkomst- och behandlingsbehörighet beviljas utifrån arbetsuppgifter. Åtkomsten till systemet är baserad på personliga användarnamn. Skyddsåtgärderna är baserade på de skyddsåtgärder som systemunderhållarna Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) och rättsregistercentralen tillämpar.

Domarförslagsnämndens lokaler är fysiskt skyddade och de är åtkomliga endast via passerkontroll.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få transparent information om behandlingen av personuppgifter och bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

I fråga om de personuppgifter för vilka den registrerade saknar behörighet via systemen, kan den registrerade lämna en kontrollbegäran till den personuppgiftsansvarige.

Dataskyddsförordningen garanterar under vissa förutsättningar en rätt att rätta uppgifter. Vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige i sådana fall.

En registrerad i domarförslagsnämndens sökanderegister har inte rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas, eftersom behandlingen av personuppgifterna är ett led i myndighetsutövning som enligt domstolslagen hör till domarförslagsnämnden (dataskyddsförordningen artikel 17).

Den registrerade har därtill rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet är dataombudsmannen.

Dataombudsmannens kontaktinformation finns på dataombudsmannens webbplats: www.tietosuoja.fi

 
Publicerad 11.9.2018