Domartjänster

Domstolsväsendet svarar för rättskipning i tvistemål, brottmål samt ansöknings- och förvaltningsärenden och därigenom för tryggandet av rättssäkerheten. Allmänna domstolar är högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna. Allmänna förvaltningsdomstolar är högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna. Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och riksrätten. Ordinarie domare utnämns i enlighet med Finlands grundlag av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande. För tillsättning av andra än de högsta domstolarnas domartjänster finns en oberoende domarförslagsnämnd. Till dessa andra domartjänster hör tjänsterna som hovrättspresident, hovrättsråd, lagman vid en tingsrätt, tingsdomare, förvaltningsrättsöverdomare, förvaltningsrättsdomare, överdomare vid försäkringsdomstolen, försäkringsrättsdomare, president vid arbetsdomstolen, arbetsdomstolsråd, överdomare vid marknadsdomstolen, marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjör samt jordrättsingenjör vid en tingsrätt som är jorddomstol. De flesta av dessa tjänster har indelats i tjänster i högre och lägre löneklass. Närmare bestämmelser om riksrättens sammansättning, domföra medlemsantal och verksamhet utfärdas genom lag. Lagen om utnämning av domare syftar till att säkerställa att till domare utnämns personer med mångsidig erfarenhet av olika juristuppgifter. Därför önskas det att den som utnämns till domare förutom domstolserfarenhet har erfarenhet av även andra juristyrken och övrig samhällelig verksamhet. En ordinarie domartjänst ska innan den tillsätts förklaras ledig att sökas vid domstolen. När en domartjänst ledigförklaras ska domstolen också ange om det i tjänsten krävs särskilda språkkunskaper. Lediga ordinarie domartjänster finns på rättsväsendets webbplats oikeus.fi.

Behörighetsvillkor

Examen ska ha avlagts innan ansökningstiden går ut. Av den som utnämns till hovrättspresident, lagman vid en tingsrätt, förvaltningsrättsöverdomare, överdomare vid försäkringsdomstolen, president vid arbetsdomstolen och överdomare vid marknadsdomstolen förutsätts dessutom ledarförmåga. Därtill krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom domstolens domkrets och vid enspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda det andra språket samt vid tvåspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket. Behörighetsvillkor för särskilda språkdomartjänster är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domstolens domkrets samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk. Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

Behandlingen av ärenden i domarförslagsnämnden

Innan domarförslagsnämnden gör en utnämningsframställning begär den utlåtande om de sökande av den domstol som har förklarat tjänsten ledig.I fråga om tingsdomartjänster begär nämnden dessutom utlåtande om de sökande av den tingsrätt där den ledigförklarade tjänsten är inrättad. Nämnden kan också inhämta andra utlåtanden och utredningar samt höra sökanden och sakkunniga. Domstolen som ledigförklarat tjänsten ska för sitt utlåtande skaffa tillräcklig utredning om de beaktansvärda sökandenas meriter. Om domstolen som yttrar sig om saken inte känner sökanden tillräckligt väl, kan ett skriftligt yttrande inhämtas från sökandens arbetsplats, t.ex. en annan domstol eller ett annat ämbetsverk. Utredningar ska i mån av möjlighet inhämtas även om beaktansvärda sökande utanför domstolsväsendet. Domstolen kan också intervjua sökandena innan den lämnar in sitt utlåtande. När det gäller chefsdomartjänster kan även lämplighetsbedömningstest utföras. När domstolarnas utlåtanden har inkommit till domarförslagsnämnden ges de sökande tillfälle att yttra sig om de utlåtanden och utredningar som skaffats under beredningen av utnämningsärendet. De handlingar i anslutning till utnämningen som ställs till sökandena är sekretessbelagda till den del de gäller bedömningen av sökandenas meriter. Sökandena får inte för utomstående röja sådana uppgifter i utlåtandena som gäller bedömningen av de andra sökandenas meriter.

Domarförslagsnämndens utnämningsframställning

Domarförslagsnämnden har till uppgift att bereda tillsättningen av tjänsterna och på basis av ansökningarna och utlåtandena göra motiverade framställningar om utnämning till domartjänster, som tillställs statsrådet för föredragning av utnämningsärendet för republikens president. Utnämningsframställningen baserar sig på en bedömning av sökandenas kompetens och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde. Förtrogenheten bedöms på basis av de kunskaper och den yrkesskicklighet som sökandena uppnått genom sin utbildning och i sina tidigare arbetsuppgifter. Utgångspunkten för bedömningen är att utreda om sökandena de facto klarar av att sköta de uppgifter som tjänsten omfattar. Förtrogenhet omfattar bland annat kännedom om materiellträttsliga frågor och processen, behärskning av juridiska principer, förmåga att identifiera och lösa problem, förmåga att göra sig förtrogen med det rättsliga materialet och sakinnehållet i målet, förmåga att motivera avgörandena och språkkunskaper. Skickligheten kan uppnås även genom andra juristuppgifter än arbete inom domstolsväsendet. Sådana andra juristuppgifter är bland annat verksamhet som advokat, åklagare, universitetsforskare eller -lärare samt lagberedningsuppgifter och juristuppgifter inom förvaltningens olika sektorer. Den som utnämns till domare förutsätts dessutom ha de personliga egenskaper som behövs i en domartjänst. Med dessa avses talang, arbetsförmåga, initiativrikhet, effektivitet och ledarförmåga. De personliga egenskaperna omfattar också sådana yrkesetiska egenskaper som krävs av en domare: förmåga att fatta självständiga beslut, oberoende, vilja att utveckla sig själv, samarbetsförmåga samt en positiv inställning till arbete och ändringar i arbetet. Ordförande i domarförslagsnämnden är en av högsta domstolen vald ledamot och vice ordförande en av högsta förvaltningsdomstolen vald ledamot. Övriga ledamöter är en hovrättspresident, en överdomare vid en förvaltningsdomstol, en lagman vid en tingsrätt, ett hovrättsråd, en tingsdomare, en förvaltningsrättsdomare, en förvaltningsrättsdomare eller en domare vid en specialdomstol, en advokat, en åklagare och en ledamot som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. Domarförslagsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst åtta ledamöter eller ersättare är närvarande. Domarförslagsnämnden har därtill en sekreterare som ska ha en examen i juridik och god kännedom om domstolarnas verksamhet.

 
Publicerad 13.6.2017