Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

22.8.2019
Varumärke – Färgvarumärke – Figurvarumärke – Positionsvarumärke – Varumärkesslag – Framställning av varumärke – Föremålet för varumärkesskydd – Klar och precis varumärkesansökan – Ändring av varumärkesansökan – Ändring av besvären – Prövning av yrkande – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
22.8.2019
Förvaltningstvistemål – Ledighet för närståendevårdare – Vårdarvode – Sänkning av vårdarvode – Kommunens prövningsrätt – Förutsättningar för beviljande av närståendevård – Dag då vården avbryts – Kalenderdag
20.8.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Viss samhällsgrupp – Sexuell läggning – Bedömning av könsidentitet
20.8.2019
Konkurrensärende – Kartell – Förenhetligat förfarande – Marknadsuppdelning – Muntlig förhandling – Skriftlig vittnesberättelse – Advokatens tystnadsplikt – Konkurrensöverträdelse genom syfte – Berättigandegrunder – Delaktighet – Lösgörelse från konkurrensöverträdelse – Åläggande av påföljdsavgift – Lika behandling – Förbudet mot dubbel bestraffning (ne bis in idem)
 
Publicerad 10.2.2014