Riksrätten

Riksrätten behandlar åtal som har väckts mot en medlem av statsrådet eller justitiekanslern, riksdagens justitieombudsman eller en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen för lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen. Därtill behandlar riksrätten åtal som gäller republikens presidents straffrättsliga ansvar.

Rättegången i riksrätten

Ordföranden sammankallar riksrätten när ett beslut om att väcka åtal i riksrätten har anlänt till denne. Beslut om väckande av åtal i ett ministeransvarighetsärende fattas av riksdagen sedan grundlagsutskottet tagit ställning till ärendet. Åtal i riksrätten utförs av riksåklagaren. Justitiekanslern eller justitieombudsmannen kan dock utföra åtal mot ledamöter av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. En enskild medborgare kan inte väcka ett mål i riksrätten. Ärenden i riksrätten behandlas i tillämpliga delar på samma sätt som brottmål. I riksrättens dom får ändring inte sökas genom besvär.

Riksrättens sammansättning

Ordförande för riksrätten är presidenten i högsta domstolen och övriga ledamöter är presidenten i högsta förvaltningsdomstolen och de tre hovrättspresidenter med längst tid i tjänsten. Dessutom väljer riksdagen fem ledamöter i riksrätten för en fyraårig mandatperiod.

 • Riksrättens ordförande, högsta domstolens president Timo Esko
 • Riksrättens vice ordförande, högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi
 • President Mikko Könkkölä, Helsingfors hovrätt
 • President Pertti Nieminen, Östra Finlands hovrätt
 • President Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemi hovrätt

Ledamöterna valts av riksdagen 1.1.2016 - 31.12.2019

 • juris magister, riksdagsledamot Markus Lohi
  (som suppleant vicehäradshövding Timo Reina)
 • juris magister, riksdagsledamot Eeva-Maria Maijala
  (som suppleant juris kandidat Seija Turtiainen)
 • juris doktor Lasse Lehtinen
  (som suppleant vicehäradshövding Matti Torvinen)
 • vicehäradshövding, advokat Sampsa Kataja
  (som suppleant politices doktor, direktör Teija Tiilikainen)
 • riksdagsledamot Tuula Haatainen
  (som suppleant riksdagsledamot Ilkka Kantola)Kontaktuppgifter

Riitta Saastamoinen, sekreterare, tfn 029 56 40101, e-post: riitta.saastamoinen(a)oikeus.fi

 
Publicerad 9.5.2019