Saarikiinteistö Houtskarissa - Strandfastighet i Houtskär

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/2035622

Huutokauppa-aika:

15.7.2020 – 30.8.2020 klo 16:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:

ULOSMITATTU SAARIKIINTEISTÖ HOUTSKARISSA

Tiedustelut:
Mia Korpela
kihlakunnanulosottomies
puh. 029 562 5015, 040 568 5970

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 30.8.2020 klo 16:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti hyväksytyn tarjouksen jälkeen suoritettava käsirahana 10.000 euroa ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF04 3767 8300 3032 00. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Ostaja saa tarvittaessa loppukauppahinnalle maksuaikaa 30.9.2020 saakka.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa maksuajalta. Suomen Pankin vahvistama viitekorko ajalle 1.7. - 31.12.2020 on 0,0 %.

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Yleiset huutokauppaehdot liitteenä.

Crista Berndtson
kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Nätauktion på nätsidan: https://huutokaupat.com/2035622

Auktionstid:

15.7.2020 – 30.8.2020 klockan 16:00 eller tre minuter efter det sista godkända budet.

Försäljningsobjekt:

UTMÄTT STRANDFASTIGHET I HOUTSKÄR

Förfrågningar:
Mia Korpela
häradsutmätningsman
tel. 029 56 25015, 040 5685 970

Budgivningssidan fungerar på finska, vid behov kan man kontakta utsökningsverket (häradsutmätningsman Mia Korpela) för hjälp med översättning till behövliga delar.

Försäljningsvillkor:
Objektet säljs på nätauktion på nätsidan www.huutokaupat.com. Nätauktionen avslutas 30.8.2020 klockan 16:00 eller tre minuter efter det sista godkända budet. Deltagande i nätauktionen förutsätter registrering.

Utmätningsmannen har rätt att godkänna eller förkasta det högsta givna budet. Personen som givit det högsta budet skall som handpenning genast efter godkänt bud, inbetala 10.000 euro till Utsökningsväsendets konto för tjänstemedel FI61 5000 0120 3927 16. Vid betalning till kontot ska referensen RF04 3767 8300 3032 00 användas. Handpenning kan inte betalas med kreditkort. På resten av köpesumman kan köparen vid behov få betalningstid till 30.9.2020.

Köparens ansvar att betala köpesumman börjar då budet godkänts.

På hela köpesumman betalas för den beviljade betalningstiden en ränta enligt 3 § 2 moment. Finlands banks referensränta för tiden 1.7 – 31.12.2020 är 0 %.

Köparen bör inbetala överlåtelseskatt (4 %), om inte köparen är befriad från detta.

Utsökningsverket ansvarar ej för funktionen på serviceproducentens budgivningssida. Det högsta budet är det bud som i serviceproducentens program har godkänts som högsta bud. Utsökningsverket förbehåller sig rättigheten att vid behov förlänga budgivningstiden.

Övriga uppgifter:
Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmätningsmannens försorg på nätsidan www.huutokaupat.com i enlighet med utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor.

Allmänna auktionsvillkor som bilaga.

Crista Berndtson
häradsfogde
Utsökningsverket i Egentliga Finland

Liitetiedostot

»
(pdf, 645 Kt)
»
(pdf, 1013 Kt)
»
(pdf, 5.9 Mt)
»
(pdf, 676 Kt)
»
(pdf, 641 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1006 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 13.7.2020  Päivitetty 15.7.2020