Kuulutus asianosaiskeskustelusta/Kungrörelsen om partsförhandling 06.03.2019

Ei kuvia.


Ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskeva asianosaiskeskustelu
Partsförhandling angående försäljning av utmätt egendom

Asiainosaiskeskustelun aika/tid ja paikka/plats:
06.03.2019 klo 12:00

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto, Kokkolan toimipaikka,
Kaarlelankatu 74, 67100 Kokkola
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten, Filialen i Karleby,
Karlebygatan 74,67100 Karleby

Myytävä omaisuus/Egendom till försäljning:
Kiinteistö/Fastighet BJÖRKLUND 893-407-12-63
Kiinteistö/Fastighet BJÖRKÅKER 893-409-15-12
Kiinteistö/Fastighet FINNSTYCK 893-407-8-56
Kiinteistö/Fastighet KNOCK 893-407-16-1
Kiinteistö/Fastighet MARMELAD 893-402-2-15
Kiinteistö/Fastighet MELLANGÅRD 893-407-8-62
Kiinteistö/Fastighet NORRGÅRD 893-407-7-68
Kiinteistö/Fastighet SIPPONEN I 893-407-14-62
Kiinteistö/Fastighet SIPPONEN II 893-409-17-18
Kiinteistö/Fastighet SORVIST 893-409-8-107
Kiinteistö/Fastighet SYLTKÄRR 893-402-6-10
Kiinteistö/Fastighet ÅGREN 893-407-7-16
Vuokraoikeus, laitos/ Legorätt, anläggning (Åbacka) 893-407-8-53-L1
Vuokraoikeus, laitos/ Legorätt, anläggning (Åbrink) 893-407-16-0-L1

Valvonnat:
Oikeuden haltijoiden on viimeistään tässä tilaisuudessa kirjallisesti ilmoitettava saatavansa tai muu oikeutensa. Asianosaisten on viimeistään tässä tilaisuudessa esitettävä mahdolliset riitautuksensa valvonnoista sekä tehtävä myös mahdolliset huomautukset ja vaatimukset myyntiehdoista, myyntikohteesta ja myyntijärjestyksestä. Oikeuden haltijoiden on esitettävä asianosaiskeskustelussa tai lähetettävä sitä ennen postitse velkakirjat tai muut saamistodisteet ja saamisten vakuudeksi annetut panttikirjat ja panttaussitoumusten jäljennökset tai muut mahdollisesti oikeuden perusteena olevat asiakirjat.Tunnettujen velkojien saatavat otetaan huomioon viran puolesta ulosmittausten perusteella.
Myöhästyneestä valvonnasta säädetään ulosottokaaren 5 luvun 53 §:ssä.

Bevakningar:
Rättsinnehavarna bör senast vid detta tillfälle eller därförinnan skriftligen uppge sin fordran eller annan rättighet. Parterna bör senast vid detta tillfälle framställa eventuella bestridanden av bevakningar och framställa eventuella anmärkningar och yrkanden som gäller försäljningsvillkor, försäljningsobjekt eller försäljningsordning. Vid partsförhandlingen, eller per post före den, skall rättsinnehavarna, förete skuldebrev eller andra fordringsbevis och pantbrev som givits som säkerhet för fordran och kopior av pantförbindelserna eller andra handlingar som eventuellt ligger till grund för rättigheten. Kända borgenärers fordringar beaktas på basis av utmätning på tjänstens vägnar. Om försenad bevakning bestäms i 5 kap. 53 § utsökningsbalken.

Muita käsiteltäviä asioita/Övriga ärenden:
Asianosaiskeskustelussa päätetään myyntiemenettelystä ja myyntiehdoista
Vid partsförhandlingen bestäms om försäljningsförfarandet och försäljningsvillkoren.

Tiedustelut/Förfrågan: kihlakunnanulosottomies/häradsutmätningsman Claus Wacklin, puh. 029 5626 351, 050-3111084

Juho Harjunpää
kihlakunnanvouti/häradsfogdeLiitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 30.1.2019  Päivitetty 1.2.2019