Asuinkiinteistö Lapinjärven Heikinkylässä

Myydään nettihuutokaupalla asuinkiinteistö Lapinjärven Heikinkylässä

Myytävä omaisuus: Lapinjärvellä sijaitseva Barkas-niminen kiinteistö, kiinteistötunnus 407-403-2-25.

Tarkempi kuvaus: Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan noin 2850 neliömetriä. Kiinteistöllä sijaitsee yksi asuinrakennus (omakotitalo) sekä rantasauna ja ulkorakennus/aitta (vanha navetta). Kiinteistöllä on suoritettu kuntotarkastus 16.1.2020.

Kiinteistön osoite: Palometsäntie 132b, 07850 Heikinkylä (Lapinjärvi).

Tarkemmat tiedot myyntiesitteestä ja sen liitteistä.

Esittely: Maanantaina 9.3.2020 klo 10.00 myyntikohteessa.

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Åsa Hagstedt / Perintäryhmä 6, puh. 050 4004 397

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -verkkosivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 16.3.2020 kello 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Minimikorotus nettihuutokaupassa on 250 euroa.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen nettihuutokaupassa.

Ostajan on suoritettava tarjouksen hyväksymispäivänä koko kauppahinta tai vähintäänkin käsiraha, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahan määrä on 20 prosentin osuus kauppahinnasta, kuitenkin enintään 5.000 euroa. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti tai muu mahdollinen, käteiseen rinnastuva maksuväline taikka vakuus. Myös myyntipäivänä tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Ostajalle voidaan myöntää maksuaikaa kauppahinnalle enintään neljä viikkoa tarjouksen hyväksymisestä (myyntipäätöksestä). Myyntikohteen hallintaoikeus ei kuitenkaan voi siirtyä ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kauppahinta ja mahdollinen käsiraha maksetaan Ulosottolaitoksen virkavaraintilille: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisesti. Myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiaineisto on saatavilla osoitteessa: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Kihlakunnanvouti
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto
Porvoon toimipaikka


Fastighet med egnahemshus i Hindersby i Lappträsk säljs på nätauktion

Försäljningsobjekt: Lägenheten Barkas som är belägen i Lappträsk, fastighetsbeteckning 407-403-2-25.

Närmare beskrivning: Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret ca. 2850 kvadratmeter. På fastigheten finns ett egnahemshus samt en strandbastu och uthus/skjul (gammal ladugård). På fastigheten har utförts en konditionsgranskning 16.1.2020.

Adress: Brännskogsvägen 132b, 07850 Hindersby (Lappträsk).

Närmare information framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor.

Visning: Måndagen 09.03.2020 kl. 10.00 (på fastigheten)

Tilläggsinformation: Häradsutmätningsman Åsa Hagstedt / Indrivningsgrupp 6, tel. 050 4004 397

Försäljningsvillkor: Objektet säljs på nätauktion som anordnas på internetsidorna www.huutokaupat.com. Nätauktionen avslutas 16.3.2020 klockan 13.00 eller tre minuter efter det sista anbudet som har hunnit med till auktion. Den minsta tillåtna höjningen på nätauktionen är 250 euro.

Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta budet i nätauktion.

Den dag då köpbudet godkännes skall köparen betala antingen hela köpesumman eller handpenningen, ifall köparen inte bedöms vara uppenbart solvent. Handpenningens storlek är 20 % av köpesumman, dock högst 5.000 euro. Som handpenning godkänns kontanter och bankkort, eventuella andra betalningssätt som likställs med kontant samt godtagbar säkerhet. Även en inbetalning till kontot för tjänstemedel kan godkännas; inbetalningen skall dock ske under den dag då budet godkännes. Handpenning kan inte betalas med kreditkort.

Om det högsta budet godkännes, kan köparen beviljas betalningstid högst fyra veckor, räknat från försäljningsbeslutets datum. Köparen får inte ta köpeobjektet i sin besittning förrän hela köpesumman är betald.

Hela köpeskillingen och eventuell handpenning betalas till Utsökningsväsendets konto för tjänstemedel: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Andra uppgifter: Egendomen är utmätt och säljs på av utmätningsman förrättad fri försäljning i enlighet med 5 kap. 76 § i utsökningsbalken. Vid försäljningen iakttas i tillämpliga delar utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor. Närmare information om försäljningsobjektet och försäljningsvillkoren framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor. Försäljningsmaterialet är tillgängligt på adressen: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Häradsfogde
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland
Verksamhetstället i Borgå

Liitetiedostot

»
(pdf, 541 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 1.0 Mt)
»
(pdf, 1.0 Mt)
»
(pdf, 3.6 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.2.2020