Omakotikiinteistö Kerkkoossa, Porvoo

Myydään nettihuutokaupalla omakotikiinteistö Porvoossa

Myytävä omaisuus: Porvoossa sijaitseva Rauhamäki-niminen kiinteistö, kiinteistötunnus 638-434-1-51.

Tarkempi kuvaus: Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan noin 1130 neliömetriä. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1960 rakennettu asuinrakennus (omakotitalo) sekä talousrakennus. Asuinrakennus ei ole asuttavassa kunnossa.

Kiinteistön sijaintipaikalla ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

Kiinteistön osoite: Tanhunmäentie 49, 06530 Kerkkoo (Porvoo). Tarkemmat tiedot ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä.

Esittely: Tiistaina 30.10.2018 klo 10.00. Osoite: Tanhunmäentie 49, 06530 Kerkkoo (Porvoo)

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Åsa Hagstedt / Perintäryhmä 6, puh. 050 4004 397

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -verkkosivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 07.11.2018 kello 11.00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Minimikorotus nettihuutokaupassa on 500 euroa.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen nettihuutokaupassa.

Ostajan on suoritettava tarjouksen hyväksymispäivänä koko kauppahinta tai vähintäänkin käsiraha, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahan määrä on 20 prosentin osuus kauppahinnasta, kuitenkin enintään 10.000 euroa. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti tai muu mahdollinen, käteiseen rinnastuva maksuväline taikka vakuus. Myös myyntipäivänä tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Ostajalle voidaan myöntää maksuaikaa kauppahinnalle enintään neljä viikkoa tarjouksen hyväksymisestä (myyntipäätöksestä). Myyntikohteen hallintaoikeus ei kuitenkaan voi siirtyä ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kauppahinta ja mahdollinen käsiraha maksetaan Ulosottolaitoksen virkavaraintilille: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisesti. Myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiaineisto on saatavilla osoitteessa: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Kihlakunnanvouti
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto
Porvoon toimipaikka


Fastighet med egnahemshus i Borgå säljs på nätauktion

Försäljningsobjekt: Lägenheten Rauhamäki är belägen i Borgå (Kerko), fastighetsbeteckning 638-434-1-51.

Närmare beskrivning: Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret ca. 1130 kvadratmeter. På fastigheten finns ett bostadshus (byggnadsår 1960) samt en ekonomibyggnad. Bostadshuset är inte i beboeligt skick.

På området där fastigheten är belägen finns ingen fastställd detaljplan.

Adress: Tanhunmäkivägen 49, 06530 Kerko (Borgå). Närmare information framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor.

Visning: Tisdagen 30.10.2018 kl. 10.00. Adress: Tanhunmäkivägen 49, 06530 Kerko (Borgå)

Tilläggsinformation: Häradsutmätningsman Åsa Hagstedt / Indrivningsgrupp 6, tel. 050 4004 397

Försäljningsvillkor: Objektet säljs på nätauktion som anordnas på internetsidorna www.huutokaupat.com. Nätauktionen avslutas 07.11.2018 klockan 11.00 eller tre minuter efter det sista anbudet som har hunnit med till auktion. Det minsta tillåtna höjningen på nätauktionen är 500 euro.

Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta budet i nätauktion.

Den dag då köpbudet godkännes skall köparen betala antingen hela köpesumman eller handpenningen, ifall köparen inte bedöms vara uppenbart solvent. Handpenningens storlek är 20 % av köpesumman, dock högst 10.000 euro. Som handpenning godkänns kontanter och bankkort, eventuella andra betalningssätt som likställs med kontant samt godtagbar säkerhet. Även en inbetalning till kontot för tjänstemedel kan godkännas; inbetalningen skall dock ske under den dag då budet godkännes. Handpenning kan inte betalas med kreditkort.

Om det högsta budet godkännes, kan köparen beviljas betalningstid högst fyra veckor, räknat från försäljningsbeslutets datum.

Hela köpeskillingen och eventuell handpenning betalas till Utsökningsväsendets konto för tjänstemedel: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Andra uppgifter: Egendomen är utmätt och säljs på av utmätningsman förrättad fri försäljning i enlighet med 5 kap. 76 § i utsökningsbalken. Vid försäljningen iakttas i tillämpliga delar utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor. Närmare information om försälningsobjektet och försäljningsvillkoren framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor. Försäljningsmaterialet är tillgängligt på adressen: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Häradsfogde
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland
Verksamhetstället i Borgå

Liitetiedostot

»
(pdf, 105 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 651 Kt)
»
(pdf, 651 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.10.2018