Suuri toimitilakokonaisuus Loviisan Valkossa – viisi kiinteistön määräalaa rakennuksineen

Myydään nettihuutokaupalla suuri toimitilakokonaisuus Loviisan Valkossa – viisi kiinteistön määräalaa rakennuksineen

Myytävä omaisuus: Loviisassa sijaitsevat kiinteistön määräalat:

434-409-2-94-M601
434-409-2-113-M601
434-409-2-114-M601
434-409-2-117-M601
434-409-5-3-M601,

lukuunottamatta määräaloja 434-409-2-113-M607, 434-409-2-114-M604 ja 434-409-5-3-M603.

Tarkempi kuvaus: Kiinteistön määräalat ovat yhteisesti kiinnitettyjä ja ne muodostavat yhden tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Määräalojen yhteispinta-ala on noin yksi hehtaari. Määräalalla 434-409-2-114-M601 sijaitsee suuri monitoimirakennus, joka on tällä hetkellä tuotanto-, toimitila-, varasto- ja asuinkäytössä. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 3000 neliömetriä.

Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu.

Myyntikohteen sijaintipaikalla on voimassa asemakaava. Myyntikohteen osoite: Valkolammentie 2, 07910 VALKO (Loviisa). Tarkemmat tiedot ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä.

Esittely: Maanantaina 25.02.2019 klo 10.00. Osoite: Valkolammentie 2, 07910 VALKO (Loviisa).

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Joakim Brinkas / Perintäryhmä 6, puh. 050 4004 397

Myyntiehdot: Kiinteistöt myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena www.huutokaupat.com -verkkosivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 04.03.2019 kello 10.00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Minimikorotus nettihuutokaupassa on 1000 euroa.

Ulosottokaaren 5 luvun 61 §:n mukaisesti yksittäisestä kiinteistön määräalasta voi esittää erillistarjouksen. Erillistarjousta ei voi jättää nettihuutokauppaan. Mahdollinen erillistarjous yksittäisestä kiinteistöstä tulee jättää kirjallisesti Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastoon viimeistään 04.03.2018 klo 12.00. Osoite: Tulliportinkatu 1 B, 06100 Porvoo. Tämän jälkeen ratkaistaan, myydäänkö kiinteistöt yhtenä kokonaisuutena vai erikseen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen.

Ostotarjous hyväksytään kihlakunnanvoudin myyntipäätöksellä. Myyntipäätöksen päivänä ostajan on koko kauppahinta tai vähintäänkin käsiraha, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahan määrä on 20 prosentin osuus kauppahinnasta, kuitenkin enintään 20.000 euroa. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti tai muu mahdollinen, käteiseen rinnastuva maksuväline taikka vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Ostajalle voidaan myöntää maksuaikaa kauppahinnalle enintään kuusi viikkoa tarjouksen hyväksymisestä (myyntipäätöksestä). Myyntikohteen hallintaoikeus ei kuitenkaan voi siirtyä ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kauppahinta ja mahdollinen käsiraha maksetaan Ulosottolaitoksen virkavaraintilille: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisesti. Myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiaineisto on saatavilla osoitteessa: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Kihlakunnanvouti
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto
Porvoon toimipaikka


En omfattande lokalhelhet säljs på nätauktion (Lovisa, Valkom) - fem outbrutna områden av fastigheter med en byggnad

Försäljningsobjekt: I Lovisa belägna outbrutna områden av fastigheter enligt följande:

434-409-2-94-M601
434-409-2-113-M601
434-409-2-114-M601
434-409-2-117-M601
434-409-5-3-M601,

förutom outbrutna områden 434-409-2-113-M607, 434-409-2-114-M604 och 434-409-5-3-M603.

Närmare beskrivning: De outbrutna områdena som ska säljas är gemensamt intecknade och de utgör en ändamålsenlig helhet. De outbrutna områdenas sammanlagda areal är ca. 1 hektar. På det outbrutna området 434-409-2-114-M601 finns ett stort allaktivitetshus som används för tillfället för procuktions-, lokal-, förråd- och bostadsändamål. Byggnadens totalyta är ca. 3000 kvadratmeter.

Arealuppgifterna är riktningsgivande (ingen kontrollmätning har utförts).

På området finns en fastställd detaljplan. Adress: Valkomträskvägen 2, 07910 VALKOM (Lovisa). Närmare information framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor.

Visning: Måndagen 25.02.2019 kl. 10.00. Adress: Valkomträskvägen 2, 07910 VALKOM (Lovisa)

Tilläggsinformation: Häradsutmätningsman Joakim Brinkas / Indrivningsgrupp 6, tel. 050 4004 397

Försäljningsvillkor: I första hand säljs fastigheterna som en helhet på nätauktion som anordnas på internetsidorna www.huutokaupat.com. Nätauktionen avslutas 04.03.2019 klockan 10.00 eller tre minuter efter det sista anbudet som har hunnit med till auktion. Det minsta tillåtna höjningen på nätauktionen är 1000 euro.

Enligt 5 kap. 61 § i utsökningsbalken kan även ett anbud på ett enskilt outbrutet område ges till utmätningsmannen. Ett eventuellt separat anbud kan dock inte ges i nätauktion utan det skall hämtas/skickas skriftligen till utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland senast 04.03.2019 kl. 12.00. Adress: Tullportsgatan 1 B, 06100 Borgå. Därefter avgörs om de outbrutna områdena säljes som en helhet eller separat.

Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta budet.

Köpanbudet godkänns med häradsfogdens försäljningsbeslut. På försäljningsbeslutets datum skall köparen betala antingen hela köpesumman eller handpenningen, ifall köparen inte bedöms vara uppenbart solvent. Handpenningens storlek är 20 % av köpesumman, dock högst 20.000 euro. Som handpenning godkänns kontanter och bankkort, eventuella andra betalningssätt som likställs med kontant samt godtagbar säkerhet. Även en omedelbar inbetalning till kontot för tjänstemedel kan godkännas. Handpenning kan inte betalas med kreditkort.

Om det högsta budet godkännes, kan köparen beviljas betalningstid högst sex veckor, räknat från försäljningsbeslutets datum.

Hela köpeskillingen och eventuell handpenning betalas till Utsökningsväsendets konto för tjänstemedel: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Andra uppgifter: Egendomen är utmätt och säljs på av utmätningsman förrättad fri försäljning i enlighet med 5 kap. 76 § i utsökningsbalken. Vid försäljningen iakttas i tillämpliga delar utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor. Närmare information om försälningsobjektet och försäljningsvillkoren framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor. Försäljningsmaterialet är tillgängligt på adressen: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Häradsfogde
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland
Verksamhetstället i Borgå

Liitetiedostot

»
(pdf, 73 Kt)
»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 30 Kt)
»
(pdf, 562 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 4.2.2019