Kerrostaloyksiö Paraisten Tennbyssä - Höghusetta i Tennby, Pargas

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/2063965

Huutokauppa-aika:

31.7.2020 – 13.9.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:

ULOSMITATTU KERROSTALOYKSIÖ 33,5 M² PARAISTEN TENNBYSSÄ

Tiedustelut:
Mia Korpela
kihlakunnanulosottomies
puh. 029 562 5015, 040 568 5970

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 13.9.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti hyväksytyn tarjouksen ja ulosottoviraston ilmoituksen jälkeen suoritettava käsirahana 10.000 euroa ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Ostaja saa tarvittaessa loppukauppahinnalle maksuaikaa enintään 15.10.2020 saakka.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa maksuajalta. Suomen Pankin vahvistama viitekorko ajalle 1.7. - 31.12.2020 on 0,0 %.

Varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Yleiset huutokauppaehdot liitteenä.

Crista Berndtson
kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Nätauktion på nätsidan: https://huutokaupat.com/2063965

Auktionstid:

31.7.2020 – 13.9.2020 klockan 18:00 eller tre minuter efter det sista godkända budet.

Försäljningsobjekt:

UTMÄTT HÖGHUSETTA 33,5 M² I TENNBY, PARGAS

Förfrågningar:
Mia Korpela
häradsutmätningsman
tel. 029 56 25015, 040 5685 970

Budgivningssidan fungerar på finska, vid behov kan man kontakta utsökningsverket (häradsutmätningsman Mia Korpela) för hjälp med översättning till behövliga delar.

Försäljningsvillkor:
Objektet säljs på nätauktion på nätsidan www.huutokaupat.com. Nätauktionen avslutas 13.9.2020 klockan 18:00 eller tre minuter efter det sista godkända budet. Deltagande i nätauktionen förutsätter registrering.

Utmätningsmannen har rätt att godkänna eller förkasta det högsta givna budet. Personen som givit det högsta budet skall som handpenning genast efter godkänt bud samt meddelande från utsökningsverket, inbetala 10.000 euro till Utsökningsväsendets konto för tjänstemedel. Handpenning kan inte betalas med kreditkort. På resten av köpesumman kan köparen vid behov få betalningstid högst fram till 15.10.2020.

Köparens ansvar att betala köpesumman börjar då budet godkänts.

På hela köpesumman betalas för den beviljade betalningstiden en ränta enligt 3 § 2 moment. Finlands banks referensränta för tiden 1.7. - 31.12.2020 är 0 %.

Köparen bör inbetala överlåtelseskatt (2 %), om inte köparen är befriad från detta.

Övriga uppgifter:
Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmätningsmannens försorg på nätsidan www.huutokaupat.com i enlighet med utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor.

Allmänna auktionsvillkor som bilaga.

Crista Berndtson
häradsfogde
Utsökningsverket i Egentliga Finland

 
Julkaistu 29.7.2020  Päivitetty 31.7.2020